Sov sött i Simba säng

Simba

Simba kommer levererad i en yttepytte kartong.

Simba

Före…

Simba

Precis utvecklad.

Simba

Kommer ni ihåg att jag skrev att jag fick hem en ny dubbelsäng, Simba, i en liten kartong? Hur konstigt verkade inte det? Men saken är den att en kingsize bed faktiskt fick plats i den yttepyttelilla kartongen och att den vecklade ut sig och blev en helt vanlig säng.

Eller helt vanlig är den inte. Madrassen har 2 500 koniska fjädrar som rör sig både horisontellt och vertikalt och anpassar sig efter din kroppsform och dina rörelser. Dessutom har den ett minnesskum som följer din kroppsform. Skummet reagerar inte bara på tryck utan också på värme för att forma sig perfekt efter just din kropp. Det som också skiljer Simba från andra madrasser är att en och samma modell passar alla, oavsett kroppsvikt.

Simba är en nykomling i Sverige men är gammal i gemet på andra marknader med flera miljoner sålda madrasser. Jag tror att madrassen kommer att bli en vinnare även här.

Nu har jag sovit i sängen i ungefär en månad och jag är supernöjd. Till en början upplevde jag att madrassen kändes lite mjuk men nu sover jag som en prinsessa i den. Man känner verkligen hur madrassen formar sig efter kroppen och den känns härligt sval och skön. Ett stort extra plus för den smidiga leveransen till dörren i en liten kartong. Dessutom är priset i en liga för sig. Prisexempel 180 x 200 cm: 8 839 kronor.

Simba erbjuder 100 dagar nöjd kund-garanti, det betyder att du kan prova madrassen i 100 dagar. Är du inte nöjd kommer de och hämtar tillbaka madrassen utan kostnad.

Är du ute efter en ny säng kan du kan läsa mer om madrassen HÄR.

I samarbete med Simba

Simba

My new cozy bed from Simba.

Sleep tight in Simba

Do you remember I wrote that I got a new kingsize bed, Simba, delivered in a small box? How strange is that? But the thing is that a king-size bed actually fit in a tiny box and it unfolded and became an ordinary bed.

Or it’s not exactly ordinary. The mattress has 2,500 conical springs that move both horizontally and vertically and adapt to your body shape and your movements. In addition, it has a memory foam that follows your body shape. The foam responds not only to pressure but also to heat just to shape perfectly after your body. What also separates Simba from other mattresses is that one model fits everyone, regardless of body weight.

Simba is a newcomer in Sweden but is old in stock in other markets with several million mattresses sold. I think the mattress will be a winner here too.

Now I have slept in the bed for about a month and I am very pleased. At first the mattress felt a little soft but now I sleep like a princess in it. You really feel how the mattress is shaped by the body and it feels nice and cool. A big extra plus for the smooth delivery to the door in a small box. In addition, the price is in an own league, price example 180 x 200 cm: 8 839 SEK.

Simba offers 100 days of satisfied customer warranty, which means you can try the mattress for 100 days. If you are not satisfied, they will come back and collect the mattress free of charge.

Are you looking for a new bed you can read more about the mattress HERE.

In collaboration with Simba

Kategori

9 nya vanor för ett hälsosammare 2017

Nya vanor

Snart ett nytt år och kanske nya vanor? Många ska sluta röka, gå ner i vikt eller kanske dricka mindre alkohol. Jättebra! Men du behöver inte bara ta bort sådant som är ohälsosamt. Ibland kan det vara enklare att lägga till bra vanor. Testa att börja 2017 med dessa 9 enkla nya vanor och du ska se att det nya året blir mångfalt bättre än 2016.

Nya vanor

 1. Rörelseglädje – att lägga till vardagsmotion är ett säkert kort för att må bättre. Du vet de klassiska ta trapporna, ta en promenad på lunchen och cykla istället för att ta bilen till affären, ger massor av ny energi tillbaka.
 2. Var snäll – Lite mer godhet behöver vi alla! Även när andra verkar negativa eller rent av elaka, var bara snäll. Oavsett hur andra beter sig har du möjlighet att bestämma hur du ska reagera. Ju snällare och positivare du är, desto bättre mår du.
 3. Sjung ut!Forskning visar att vi mår bra av att sjunga. Vässa rösten i duschen, i bilen, ja, när helst du har lust. Jag sjunger alltid med i radiohitsen när jag kör bil, det får mig på toppenhumör!
 4. Meditera – må bättre, bli lugnare och mer klartänkt genom att meditera. Är meditation nytt för dig kan du läsa mer om hur du kommer igång HÄR.
 5. Drick vatten – Din kropp mår bra, du slipper huvudvärk på eftermiddagen och du blir piggare om du återfuktar din kropp med vatten. Dessutom kan lite vattenklunkande ge dig klarare hy och bättre immunförsvar. Läs också ”Varför du behöver dricka mer vatten” HÄR.
 6. Sov mer – Sömn kan vara nyckeln till viktnedgång och mer energi. Dessvärre får de allra flesta av oss för lite av den varan. Försök att addera några sovmorgnar under 2017. Läs också ”Sömnmisstagen som orsakar viktökning” HÄR.
 7. Ät grönsaker – oavsett om du vill gå ner i vikt eller må bättre så är grönsaker en bra idé. Grönsaker innehåller massor av vitaminer och mineraler som är bra för våra kroppar.
 8. Var ute – Att spendera lite mer tid utomhus kan ha positv påverkan för din hälsa. Frisk luft, bättre humör och högre D-vitaminnivåer.
 9. TacksamhetForskning visar att människor som är tacksamma mår bättre. Och jag kan själv intyga att det stämmer. Att varje dag påminna dig själv om att du har något att vara tacksam för kommer att få dig att må bättre. Varje morgon tackar jag för att jag är frisk, stark, har en familj, vänner, ett hus… ja, det finns hur mycket som helst att vara tacksam för. Läs även hur jag startar dagen för ett positivare liv HÄR.

Did you know I always sing when driving?

9 new habits for a healthier 2017

Soon a new year will begin, and perhaps also some new habits? Many want to quit smoking, lose weight or maybe drink less alcohol. Great! But you do not just have to take away things that are unhealthy. Sometimes it can be easier to add good habits. Try to start 2017 with these 9 simple new habits and you’ll see that the new year will be many times better than 2016.

New habits

 1. Move that butt – To add daily exercise is a safe bet if you want to feel better. You know the classic ones; take the stairs, take a walk at your lunch break and cycling instead of taking the car to the store, those are providing lots of new energy.
 2. Be kind – A little more kindness, we all need that! Even when others seem negative or mean, just be kind. No matter how others behave, you have the option to decide how to react. The kinder and more positive you are, the better you´ll feel.
 3. Sing out load!Research shows that we feel good when singing. Sharpen your voice in the shower, in the car, well, whenever you feel like it. I always sing when driving and I love it!
 4. Meditate – Feel better, become more calm and clearheaded by meditating. If meditation is new to you, you can read more about how to get started HERE.
 5. Drink water – Your body feels good, you do not have a headache in the afternoon and you will be more alert if you moisturize your body with water. Also, sippin´ a little water can give you a clearer skin and better immune system. Also read  ”Why do you need to drink more water” HERE.
 6. Sleep more – Sleep can be the key to weight loss and more energy. Unfortunately, the majority of us get too little of that. Try adding some sleep-in in 2017. Read also ”Sleep mistakes that cause weight gain” HERE.
 7. Eat your greens – whether you want to lose weight or feel better, vegetables are a good idea. Vegetables contain lots of vitamins and minerals that are good for our bodies.
 8. Spend time outside – to spend a little more time outdoors may have positv impact on your health. Fresh air, improved mood and higher D-vitamin levels.
 9. Gratitude – Research shows that people who are grateful feel better. And I can self-certify that it is true. To everyday remind yourself that you have a lot to be grateful for will make you feel better. Every morning  I take some time being thankful you for that I’m healthy, strong, have a family, friends, a house … yes, there are quite a lot to be grateful for. Also read how I start my days for a happier and a more positive life HERE.