Vad är viktigast i livet?

Vårda dina relationer.

Vårda dina relationer.

Kelp noodle salad with peanut dressing.

Tänk på din hälsa.

Älskade bloggläsare! Var så snäll och sätt dig bekvämt, slappna av och ta några djupa andetag. Ställ sedan den viktigaste frågan du någonsin fått till dig själv; Vilka är de viktigaste delarna i mitt liv?

Fundera på svaret en stund innan du läser vidare.

Alla lever vi våra liv olika. Vissa gör så lite som möjligt medan andra rusar på genom livet. Det vi har gemensamt är dock att vi spenderar vår tid. Har du någon gång frågat dig själv hur du tillbringar din tid och varför?

Ställ dig själv de här två viktiga frågorna;

Vilka tre saker spenderar jag mest tid på i mitt liv?

Vilka är anledningarna till att jag lägger min tid på dessa tre saker?

Anledningen till att vi ibland bör ställa dessa frågor till oss själva är för att kolla så att vi inte bara rör på oss utan att vi också rör på oss i rätt riktning.

Viktigast i livet – Fler frågor

Nu, fortsätt att ställa ytterligare några frågor till dig själv för att se om du kan komma närmare din sanning;

 • Vet jag vad jag vill med mitt liv? Om svaret är ja, vad vill jag?
 • Känner jag ibland att jag inte har tid för det jag verkligen vill?
 • Gör jag saker utan att jag egentligen vill? För att vara andra till lags eller hålla upp en fasad?
 • Har jag någonsin stannat i en relation trots att jag vet att den inte är bra för mig?
 • Har jag spenderat mycket tid på att jobba, träna eller något annat som sedan visat sig inte varit så viktigt?

Även om det ibland kan vara svårt att se om man är på väg i rätt riktning i livet, kan det hjälpa att tänka på vilken riktning vi går i. På så sätt kan vi förstå oss själva bättre och ta reda på vad vi verkligen vill få ut av våra liv.

Det är dags att ta reda på svaret; Vad är viktigast i ditt liv?

Jag tror att nästa alla har samma svar på den frågan. Jo, vi är alla olika, men precis som att alla människor behöver luft och vatten så finns det några andra grundläggande saker som vi alla behöver…

De viktigaste delarna av livet

De viktigaste delarna i livet borde vara 1. Hälsa 2. Relationer 3. En positiv självbild 4. Ett syfte (utan inbördes ordning).

Hälsan

Att inte ta hand om sin hälsa kan resultera i ett kortare liv eller en sämre förmåga att leva det liv vi vill leva. Så vill vi leva ett långt liv med en frisk kropp och ett vaket sinne måste vi tänka på HUR vi lever. Dessvärre är det många som inte bryr sig alls om sin hälsa förrän den dagen de blir sjuka.

Jag tackar till exempel varje morgon och kväll innan sänggående för att jag får vara frisk och stark, jag ger min kropp näring, träning och återhämtning. Läs även fler av mina tips för ett hälsosamt och lyckligt liv HÄR.

Investera tid i dina relationer

Om jag frågar någon vad som är viktigast i deras liv tror jag att de allra flesta skulle svara familjen eller vännerna. Varför investerar vi då så lite av vår dyrbara tid i att ge näring åt våra relationer?

Anledningen till att så många par går skilda vägar tror jag har med detta att göra. Ju äldre vi blir desto mindre tid lägger vi ner på att vårda våra relationer. Spenderar du mer tid framför TV:n eller med mobilen än med din man/fru eller din son/dotter?

Jag tror inte att vi väljer bort våra relationer utan att det händer när vi glömmer att reflektera över vad som verkligen är betydelsefullt. Att vi inte ser att de små valen vi gör varje dag påverkar relationen till vår partner/vän/familjemedlem. För att få/behålla en fin relation tror jag att vi behöver spendera massor av tid med de personer vi älskar, men det räcker inte med det, vi måste också vara närvarande under tiden.

Den här punkten vet jag att jag behöver jobba med. Var ärlig mot dig själv, vad är viktigast i ditt liv?

Skaffa en positiv självbild

När vi inte har en positiv bild av oss själva jämför vi oss med andra, känner oss osäkra och bryr oss om vad andra ”ska tycka”. Vi gör också val utifrån vad andra förväntar sig av oss, inte utifrån vad som känns rätt långt ner i maggropen.

När du istället har en positiv självbild accepterar du den du är och det du står för. Det innebär att du vågar ta de beslut och leva det liv som känns rätt för dig. Jag har levt större delen av mitt liv med en negativ självbild. Det är först de senare åren som jag accepterat mig själv för den jag är. Många människor har aldrig en positiv självbild, under hela sin livstid! Men det är värt att jobba för, det är så skönt att inte behöva känna sig underlägsen eller att behöva vara rädd att säga vad man tycker av rädslan av vad andra ska tycka. Men bara för att jag idag har en positiv självbild betyder det inte att jag kan sluta jobba på den. Den går ständigt att förbättra.

Läs också ”Så blir du mer självsäker” HÄR.

Lev efter ditt syfte

Har du någonsin funderat över vilken person du vill vara? Vad vill du med ditt liv? Hur ska du få verklig mening i livet?

Att vara frisk, ha blomstrande relationer och en fantastisk självbild låter ju toppen. Men vad betyder det om du inte vet vem du är? Vad gör dig speciell? Vad är ditt syfte? Jag tror att vi alla sitter inne med en väldigt speciell kunskap och vårt syfte är att dela med oss av den.

Ditt syfte

Vad vill du göra med ditt liv? Att förstå sitt syfte kräver mycket tid och reflektion. Varför är du här på jorden? Vad är ditt syfte? Mitt syfte är att må bra, vara en bra medmänniska och lämna något bra efter mig.

Dina värderingar

Vilka är dina värderingar, de tankar som definierar dig som person? Ganska svår fråga va? Kanske kan du tänka på några ord som skulle symbolisera hur du vill tänka och bete dig? Inspirera och älska är två ord som står nära mina värderingar.

Bli inte stressad om du inte alls kan svara på frågorna. Det krävs som sagt mycket tid och eftertanke. Låt frågorna sjunka in och kom tillbaka till den här texten om, låt säga en månad. Kanske har du fått mer klarhet i någon av frågorna då?

Drömmar

Vad drömmer du om? Vad vill du uppleva i ditt liv? Kanske vill du ge dig ut på en långresa? Flytta till andra sidan jordklotet? Börja studera? Byta jobb? Skaffa barn? Oavsett vilka drömmar du bär på så fortsätt drömma! Dröm varje dag! Tänk på vad du skulle vilja uppleva, känn hur det skulle kännas. Låt inte din nuvarande situation sätta käppar i hjulet för dig. Alla kan nå sina drömmar! (Det handlar om lagen om attraktion, men mer om det i ett annat inlägg).

Det ena står i relation till det andra

Hälsa, relationer, självbild och syfte. De står faktiskt alla i relation till varandra. Om du till exempel förbättrar din hälsa kommer du få mer tid och energi att lägga på dina relationer. När du förbättrar din självbild kommer du bli mer ärlig i dina relationer och du kommer våga leva mer efter ditt syfte utan att bry dig om vad andra tycker och så vidare och så vidare…

Med andra ord är det värt att förbättra ett område, det i sig förbättrar ju alla andra områden!

När du nu vet vad som är viktigast i ditt liv är det dags att gå till handling. I mitt fall blir det en hälsosam lunch. ;)

Läs även ”8 livsmedel som du alltid bör ha hemma”, perfekt om du vill bättra på område 1. :)

Lev väl!

/Karin

What

Have you ever asked yourself how you spend your time and why?

What is most important in life?

Beloved blog readers! Be so kind and sit comfortably, relax and take a few deep breaths. Then ask the most important question you have ever asked yourself; What are the most important parts of my life?

Think about the answer for a moment before you keep on reading.

We all live our lives differently. Some do as little as possible while others rushing on through life. What we have in common is that we spend our time. Have you ever asked yourself how you spend your time and why?

Ask yourself these two important questions;

What three things do I spend the most time on in my life?

What are the reasons that I spend my time on these three things?

The reason that we should ask these questions to ourselves is to check that we are not only moving but that we are also moving in the right direction.

More questions

Now, continue to ask yourself som more questions to see if you can get closer to your truth;

 • Do I know what I want with my life? If yes, what do I want?
 • I feel sometimes that I do not have time for what I really want?
 • I do things that I really don´t want? In order to please others or to keep up a facade?
 • Have I ever stayed in a relationship even though I know it’s not good for me?
 • I have spent much time working, working out or anything else but have later been proven it´s not that important?

Although it can sometimes be difficult to see if you are heading in the right direction in life, it can help to think about which direction we are  going. In that way, we can understand ourselves better and find out what we really want out of our lives.

It’s time to find out the answer; What is most important in your life?

I think most of us have the same answer to that question. Well, we are all different, but like all humans need air and water, there are a few other basic things that we all need.

The most important parts of life

The main elements of life should be 1. Health 2. Relationships 3. A positive self-image 4. A purpose

Health

Not taking care of your health may result in a shorter life or a reduced ability to live the life you want to live. So if we want to live a long life with a healthy body and an alert mind, we need to think about how we live. Unfortunately, many people do not care at all about their health until the day they get sick.

I spend some time just being thankful every morning and every evening before I go to bed, just for the fact that I´m healthy and strong. And I give my body nutrition, training and recovery. You can also read more of my tips for a healthier and happier life HERE.

Invest time in your relationships

If I ask anyone what is most important in their lives, I think most people would answer family or friends. So why do we invest so little of our precious time to nurture our relationships?

The reason why so many couples go their separate ways, I think has to do with this. The older we get the less time we spend on nurturing our relationships. Do you spend more time in front of the TV or with your mobile phone than with your husband / wife or your son / daughter?

I do not think that we really want to exclude our relationships but it happens when we forget to reflect on what is really important. That we do not see that the little choices we make every day affect the relationship with our partner / friend / family member. To obtain / maintain a good relationship, I think we need to spend lots of time with the people we love, but that’s not all, we also need to be present during that time.

I know I need to work on this one. Be honest with yourself, what is most important in your life?

Get a positive self-image

When we do not have a positive image of ourselves, we compare ourselves with others, feel insecure and care about what others ”will think.” We also make choices based on what others expect from us, not based on what feels right deep down in our stomachs.

When you have a positive self-image, you accept who you are and what you stand for. This means that you dare to make those decisions and live the life that feels right for you. I have lived most of my life with a negative self-image. It is only in recent years that I accepted myself for who I am. Many people never do, in a lifetime! But it is worth working for, it is so nice not to feel inferior or being afraid to say what you think of the fear of what others will think. But just because I now have a positive self-image, does not mean I can stop working on it. It constantly needs improvement.

Read also ”How to become more confident” HERE.

Live by Your Purpose

Have you ever thought about what kind of person you want to be? What do you want with your life? How will you get that real meaning of life?

To be healthy, have thriving relationships and a great self-image sounds perfect, huh!? But what does it mean if you do not know who you are? What makes you special? What is your purpose? I think we all have a very special knowledge or strength and our purpose is to share it.

Your purpose

What do you want in life? To understand your purpose requires much time and reflection. Why are you on this earth? What is your purpose? My purpose is to feel good, be a good person and leave something good after me.

Your values

What are your values, the thoughts that defines you as a person? Quite difficult question, huh? Perhaps you can think of some words that would symbolize how to think and behave? Inspiration and love are two words that are close to my values.

Do not get stressed if you can not answer these questions. They need lot of time and reflection. Let the questions sink in and come back to this text, say in a month. Maybe you’ve got more clarity on some of the questions then?

Dreams

What do you dream about? What do you want to experience in your life? Maybe you want to go on a long trip? Move to the other side of the globe? Start studying? Quit your job? Have kids? Whatever dreams you have, keep on dreaming! Dream every day! Think about what you would like to experience, really try to feel what your dream would feel like. Do not let your current situation ruin your dream. Everyone can achieve their dreams! (It’s all about the law of attraction, but more on that in another post).

One is related to the other

Health, relationships, self-image and purpose. They are actually all related to each other. For example, if you improve your health, you will have more time and energy to spend on your relationships. When you improve your self-image you will become more honest in your relationships, and you will have the courage to live more for your purpose without caring about what others think. And so on and so on …

In other words, it is worth improving one area, that enhances all the other areas aswell!

Now that you know what is most important in your life, it is time for action. In my case it´s a healthy lunch. ;)

Also read ”8 foods that you should always have at home”, ideal if you want to improve area 1. :)

Live well!

/ Karin

Drömmar och mål om boende och miljöer

Många av oss bor där våra barnfötter vandrat gatorna och där vi kan dessa gator in och ut. Många av oss bor där de tidigare växt upp eller så småningom söker de sig tillbaka dit.

Andra flyttar anpassat efter var deras partner kommer ifrån. Andra där det finns arbeten.

En dag kanske jag gör detsamma. Det är absolut inget fel med det. Allas drömmar och mål ser olika ut. De kan även se olika ut från dag till dag. Jag kan se fram emot att i framtiden ha ett litet hus i skogen nära familjen.

Men mitt livsval av boende idag präglas efter att förverkliga mina drömmar. Ibland har jag fått ge upp en dröm för att förverkliga en annan eller hittat rätt tillslut på de vägarna som inte kändes hundra procent bra.

Varje steg är snart ett förflutet och ett till steg är framtiden. Medvetandet av det gör mig inte längre skräckslagen och får mig inte längre att lunka min kropp samma gata fram och tillbaka från jobbet, samtidigt som min själ drar sig åt ett annat håll. Jag brukar tänka så, att ett misslyckande inte behöver vara ett misslyckande. Utan att steg över bäcken leder mig hur som helst någon annanstans, även om det inte var exakt så jag hade tänkt mig. Även om inte gräset var grönare på andra sidan häcken. Jag tror inte att det går att planera sitt liv, men du kan skapa din väg att vandra efter riktlinjer. Det är sällan ett bra tillfälle för något, istället får vi skapa ett bra tillfälle. Drömmar förverkligas inte genom att endast drömma sig bort. De förverkligas efter hur hårt vi jobbar för det.

Så tänker iallafall jag.

Jag har riktlinjer som formar mitt liv. Jag har visioner om hur mitt liv ska se ut i framtiden. Men ärligt talat har jag ingen aning om vad som komma skall. Allt vibrerar och sänder olika signaler och energier runt omkring oss från dag till dag. Så jag lever som jag vill leva just idag istället men dock inte som om det inte fanns en morgondag. Jag ser fram emot kommande dag men måste påminna mig om att leva här och nu också. Som sagt, blev det inte som jag tänkte mig är alltid den här dagen ett förflutet imorgon. Imorgon har jag alla chanser i världen att göra dagen annorlunda. Ta ett steg tillbaka eller ett till steg framåt. Framåt i rätt riktning, eller vända håll i rätt riktning.

Idag vill ja bo där jag drömmer om att befinna mig. Jag tänker just nu befinna mig precis där. Jag vill inte vänta tills nästa semester för att besöka den platsen. Jag ville ta med min partner dit och skapa mitt eget arbete och liv.

Ingen är dömd att leva ett liv de inte vill leva. Men var alltid tacksam över vad du har ändå.

En gång sade en person till mig – Vi är människorna utanför samhället och du kommer inte kunna ta dig här ifrån. Men aldrig tänkte jag ta åt mig eller forma mitt liv efter de orden. Jag är min egen, jag lever det liv jag vill leva. Jag bor där jag vill bo.

Kram fina du.

 

img_2852img_2930

Min helg med Mindclub – En helg jag aldrig glömmer!

Inspiration, personlighetsutveckling, acceptans, nervositet, relationer, energi, insikter, gemenskap, mod, glädje, drömmar, tankar, mål och lite tårar – Detta är bara några av mina upplevelser från helgen. Helgen med Mindclub! 

Jag vet knappt vart jag ska börja. I skrivande stund är jag precis hemkommen från en helg som spenderats med 12 fantastiska människor och som, iaf för min del, varit väldigt utvecklande på alla sätt och vis. Jag har pendlat mellan en otrolig iver och inspiration till djupa insikter och reflektioner. Jag har upplevt en acceptans som jag sällan upplever i större grupper och jag har själv pratat men också lyssnat och tagit del av andras livshistorier och berättelser. Jag har låtit min mobil varit i flightmode under HELA dagarna och haft en helg som jag aldrig kommer glömma! 

För er som inte har koll på vad Mindclub är så har jag skrivit lite om det HÄR

IMG_0022

Genom olika sorters övningar har vi bland annat jobbat med det här under helgen:

 • Pratat om hur olika faktorer  formar oss människor, som tex jobb, familj, kommunikation, ekonomi osv.
 • Tänkt ut vad vi vill ha mer av i livet, tex vänskap, inspiration, mod, lyssna mer till sig själv osv.
 • Livshistorier, hur olika händelser i livet påverkat mig både positivt och negativt. 

Allt som Mindclub jobbar för är så viktigt och efter den här helgen så undrar jag bara ”hur många är det egentligen som går runt och inte lever så som de vill leva”? Hur många är det som fastnat i något som de inte vet hur de ska ta sig ur, eller som mår som de mår pga händelser som påverkat dem tidigare i livet? Är du nyfiken på att lära dig mer om dig själv och andra, att skapa relationer och träningsmotivation som får dig att utvecklas och bli den bästa versionen av dig? I såfall tycker jag du ska vända dig till Mindclub (mindclub.se) och boka in dig på deras nästa intro, för att avgöra själv om du vill gå denna kurs!

IMG_0039

Mindclub är kort sagt för dig som:

– Tror på att gemenskap gör oss starkare både mentalt och fysiskt

– Förstår att utvecklingen behöver börja och sluta med dig själv

– Har ett behov av att visa vem du är och inte leva efter vad alla andra tycker

– Är villig att acceptera andra och lära dig av olikheterna

IMG_0040

Den här kursen har helt ärligt varit en riktig ögonöppnare för min del, vilket såklart sätter igång känslor åt alla möjliga håll. Övningar har dels resulterat i tårar men även extrem tacksamhet och glädje! Jag tror att mental träning och personlighetsutveckling är viktigt på så många olika sätt. Bland annat för att utveckla sina relationer, bli bättre på en sport, bara må bättre eller för att uppnå sina livsmål!

Om 10 dagar är det återträff och jag längtar redan!

JN

Prestationsångest.

Ja hörrni, prestationsångest. Jag har varit helt slut de senaste två veckorna och jag vet exakt varför. Det är prestationsångesten som dränerar mig totalt på energi.

Till och med nu när jag vill skriva om det här, för jag vet att jag absolut inte är ensam om detta problemet, så känner jag press. Alltså hur dumt?

Läste en studie som sa att 9 av 10 någon gång känner prestationsångest, och det visar det sig olika för olika personer. För mig blir det bara stopp, jag får inte fram någonting. Jag har otroligt mycket ideér om det mest i livet och älskar att vara kreativ, men kravet på att allt måste bli perfekt in i minsta detalj gör att jag ofta sätter krokben för mig själv. Prestationsångesten gör att vi inte får tillgång till vår fulla potential, eftersom kroppen är inställd på kamp eller flykt.

Jag har lyssnat på två så bra poddavsnitt på senaste tiden som handlat om det här, och något som verkligen fastnade var att man bara måste sätta igång och skapa sina drömmar. För oftast så börjar vi inte ens i väntan på det perfekta tillfället, eller de perfekta förutsättningarna. Det här inkluderar allt, karriären, privatlivet, hälsan.. Let me break it to you, det kommer mest troligt inte att komma. Inget eller ingen är perfekt på en gång och kanske aldrig någonsin blir. Tänk vad tråkigt det skulle vara om vi en dag slutar att utvecklas.

Det här med att ständigt vara perfekt, den perfekta vännen, dottern, partnern, kollegan i tillägg till att ha en strålande karriär håller inte. Vem är det? Och vem kräver ens det? Jo ingen förutom dig själv. Om vi tänker efter så skulle vi aldrig behandla eller sätta dessa orimliga krav på någon annan. Tänk dig att en kompis ringer och berättar att de är missnöjd med något och så svarar du ”men gud vad du är dåligt, helt värdelös”. Skulle aldrig hända. Utan du peppar och försöker få din vän att må bättre och säger till dem att de inte behöver ha så högra krav, de duger och är bäst som de är, oavsett vad de presterar eller inte (vilket är 100% sanning). Det är precis så vi ska behandla oss själva med.

Ångest kan också vara en bra grej, mer om det en annan gång, men det mesta kan vi nog faktiskt göra oss av med. Så kan vi komma överens om att sluta sätta krokben för oss sjäva? Åtminstonde försöka. Rädslan över att misslyckas kan inte ta större plats än fokuset på att faktiskt lyckas. Gå nu till spegeln, le mot dig själv och säg jag gör så gott jag kan och det är bra nog!

b37283d1c30ed4402883082e5dff13cb

 

Motivation till att nå dina mål och drömmar

Var sann mot dig själv fina du. Hitta motivationen till att ta tag i dina mål och drömmar. Din inre längtan och skaparflöde vill nå ut. Att vara kreativ och skapa kommer göra under för ditt välmående. Kan vi sluta använda vår rädsla på fel sätt och testa våra vingar. Ditt skaparflöde är ingenting annat än rent och kreativt så sluta vara mellanmjölk- svensk (lagom). Vill du börja måla? Börja på salsa? Börja simma?  Färga håret? Byta jobb? Flytta utomlands? Sätt igång. Ingen annan än dig själv hindrar dig. Starta din resa idag. Måla din första tavla ikväll eller kolla upp vart du ska köpa dina penslar imorgon. Använd dina krafter av kreativitet. Uppfyll din längtan.

 

TGB4TT4K99HNCK7836

A14MT3JL1Eyogi

Detta stoppar dig från att nå dina drömmar!

Orden du talar och tankarna du tänker är otroligt kraftfulla. De skapar din verklighet även om du vill det eller inte. Varje ord och tanke räknas!
Så fina det är dags att göra en liten inventering på vad du faktiskt säger eller tänker, eftersom jag vill att du ska leva ditt bästa liv.
Min önskan är att just du ska få allt du drömmer om, som tex att få vara frisk och full av kärlek. För att just du ska kunna göra det, behöver du behärskar dina spöken inuti ditt huvud.

Låt oss göra en enkelt frågelek för att se hur du gör. Svara ja eller nej på följande frågor …
Är du någon som säger:

 • Jag har inte råd …
 • Jag kommer aldrig …
 • Jag kan inte uppnå det…
 • Jag kan inte börja…
 • Det kommer inte att fungera eftersom…
 • Jag är inte …… tillräckligt
 • Det händer inte för människor som mig …
 • Jag kommer aldrig att kunna…..tills jag…
 • Jag är bara någon som alltid kommer att vara …
 • Det är i mina gener att vara…
 • Jag hade aldrig en chans att…
 • Jag har bara alltid varit dålig på…

Om du känner igen någon av dessa påståenden från din egen inre (eller yttre) dialog, är det dags att bli super medveten om dina tankar och ord samt lära dig att behärska dina spöken.
För det är precis de, det är – inre spöken!

IMG_7156
Photo by Natalie 

Att tänka tanken ”Jag är inte……nog.” är dåligt att säga till sig själv som det är, för att inte tala om att säga det högt för hela världen (och universum). Så min soulsister, det är dags att bli mera medveten!
Ett het tips är att innan du talar, ta en paus och andas. Se till att du talar från hjärtat och inte från ditt huvud. Just detta kommer att spara dig massor av stress och stoppa dig från att säga saker du kanske egentligen inte vill säga.

En annan sak som är bra att tänka på är vikten av att ta eget ansvar för vad du säger och gör. Det är ingen idé att skylla på andra för hur ditt liv ser ut. Du sitter i förarsätet och om du inte gillar den väg du kör, då är du den enda som kan ändra på det.

Ditt dröm liv väntar, vackra och repetitionen är över. Så agera nu!
Du är fantastisk glöm inte det. <3

[vc_text_separator title=”Whats stopping you from manifesting your desires” color=”purple” style=”double”]The words you speak and the thoughts you are thinking are incredibly powerful. They create your reality even if you want it or not. Every word and thought of yours counts!
How fine it is time to make a small inventory of what you actually say or think, because I want you to live your best life.
My wish is that you’ll get everything you dream of, such as being healthy and full of love. To be able to do that, you need to master your ghosts inside your head.

Let’s make a simple quiz to see how you do. Answer yes or no to the following questions …
Are you someone who often say:

I can not afford it …
I will never …
I can not achieve it …
I can not begin …
It will not work because …
I’m not enough ……
It does not happen to people like me …
I will never be able to ….. until I …
I’m just someone who will always be …
It’s in my genes to be …
I never had a chance to …
I’ve just always been poor …

If you recognize any of these statements from your inner (or outer) dialogue, it is time to become super aware of your thoughts and words and learn to master your inner ghosts.

To think the thought ”I’m not …… enough.” is badly enough and to speak like this out loud to the whole world (and universe) is even worse. So my soul sister, it’s time to become more aware!
A hot tip is that before you speak, take a paus and breathe. Make sure you speak from the heart and not from your head. Precisely this will save you a lot of stress and stop you from saying things you might not really want to say.

Another thing that is good to keep in mind is the importance of taking responsibility for what you say and do. There is no point in blaming others for how your life looks like. You sit in the driver’s seat and if you do not like the way you drive, then you are the only one who can change that.

Your dream life is waiting, beautiful, and the rehearsal is over. So act now!
You’re great, do not forget it. <3

Taggar
Kategori

Intervju: Yngste svensken att nå Everest topp

Intervju, Outdoor I avsnitt 84 av Sveriges största outdoor-podcast Husky intervjuas Robin Trygg som vid tjugofyra års ålder blev den yngste svensken att nå toppen av Mount Everest!

I avsnitt åttiofyra av podcasten Husky pratar Magnus Ormestad med Robin Trygg som är den yngste svensk att ha nått toppen av Mount Everest.

”Medan jag stod och fjantade mig med mina sponsorsflaggor så höll sherpas, som är väldigt troende och religiösa, på med sådana böneflaggor i olika färger och med böner skrivna på. Dom hade vi fått välsignade av en Lama, så när vi kom upp på toppen av Mount Everest så bad dom och lämnade över flaggorna till Chomolungma eller Sagarmāthā som dom kallar Everest, och stod och bad i soluppgången på världens högsta punkt. Det blir inte mer magiskt än så tror jag.” / Robin Trygg

Vägen upp på Mount Everest

Intervjun handlar att vara vilsen och sedan finna en väg som leder upp på världens högsta berg. Om att förbereda sig på sitt livs äventyr, om att förverkliga sina drömmar och om hur man kan förbereda sig mentalt för en sådan utmaning.

På plats i Nepal under jordbävningen

Robin var även på plats då Nepal drabbades av den värsta jordbävningen att drabba landet i modern tid och han berättar om sina upplevelser och hur han hjälpte till att dela ut den stora hjälpsändning som Haglöfs med kort varsel skickade till de drabbade i Nepal.

Yngst på Everest - Husky #84

Yngst på Everest – Husky #84

Lyssna gärna på intervjun i acast för att få se bilder, filmer och länkar under intervjun.

Lyssna under träningspasset – ladda ned acast för Android eller iPhone.

Gillar du detta avsnitt kan vi rekommendera intervjuerna med Annelie PompeRenata ChlumskaNicklas LautakoskiOla SkinnarmoMaxime Chaya.

Veckans magiska mantra-utmaning!

Hej mina änglar! Hur mår ni idag?
Jag hoppas ni mår bra, men skulle det mot förmodan vara motsatsen hoppas jag att min magiska mantra-utmaning kommer ger er en en positiv start på denna veckan.
Jag känner själv att jag behöver lite pepp och kommer därför att hänga med på utmaningen för att komma på rätt kurs igen. <3

”Every thought we think and every word we speak is creating our future. So therefore I am only thinking and speaking positive about myself and others from now on”

Maya:NataliePic by Natalie Yonan

Har man av någon anledning hamnat i en negativ energi spiral pga dåliga tankemönster är det bra att stanna upp och programmera om sig själv till ett mera positivt flöde. Negativa känslor skapar negativa upplevelser och positiva känslor skapar positiva omständigheter. Its a simple as that!
Ett fantastiskt sätt att få igång det positiva energi flödet är att använda sig av mitt ”goalmapping” verktyg. Där du skriver upp dina mål och hur du ska nå dem på ett roligt, enkelt och positivt sätt. Alla har vi drömmar och mål. Att å nå sina mål är upplyftande och skapar positiva känslor. So, lets goalmap together!

Köp en skrivbok eller ta fram ett stort papper. Skriv ner din dröm eller ditt huvudmål i mitten av pappret. Dra därfter olika linjer från ditt huvudmål där du skriver följande:
– Varför vill du uppnå ditt mål
– Delmål, hur du ska uppnå ditt stora mål
– När du ska ha uppnått ditt mål (datum)
– Vem som kan hjälpa dig och hur de ska hjälpa dig.

Börja så här och se hur du sakta men säkert förändrar din inställning och motivation.

Följande ord kommer att leda dig till bättre energi och uppnådda drömmar!
Dröm – Rita – Hur – Varför – När – Vem

Lycka till mina vänner!
Kärlek och Ljus Maya[vc_text_separator title=”Magic mantra challange” color=”purple” style=”double”]Hello, my angels! How are you today?
I hope you are doing well, but should you for some reason be feeling the opposite, I hope that my magic mantra challenge will give you a positive start to the week.
I myself need a little motivation and will therefore join the challenge to get back on track. <3

”Every though we think and every word we speak is creating our future. Their for I am only thinking and speaking positive thought”

If you have for some reason have fallen into a spiral of negative energy because of bad thinking patterns, it is good to stop and reprogram yourself to a more positive flow. Negative thinking create negative experiences and positive thinking create positive circumstances. Its a simple as that!
A fantastic way to kick start your positive energy flow is the use my ”goal mapping” tool. Where you write down your goals and how to reach them in a fun, easy and positive way.
We all have dreams and goals. Reaching our goals is uplifting and it creates positive feelings. So, lets goalmap together!
Buy a notebook or use a large piece of paper. Write down your dream or your main goal in the middle of the paper. Drag different lines from your main goal in which you write the following:
– Why do you want to achieve your goal
– Smaller milestones, how you will achieve your big goal
– When you want reached your goal (date)
– Who can help you and how can they help you.

Start with this and see how you slowly but surely can change your attitude and motivation.
The following words will lead you to a better energy and achieved dreams!
Dream – Draw – How – Why – When – Who

Good luck my friends!
Love and Light Maya

Your masterplan for a beautiful conscious life!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I förra veckan innan jag åkte till Malmö kom min efter längtade ”limited edition” Yoga journal i brevlådan. Den har legat här hemma och bara väntat på att jag ska komma hem och börja skriva i den. Idag öppnande jag äntligen upp den och bläddrade lite. Den är väldigt lik de andra böckerna, men ändå härlig med alla färger och underbara citat.
Då det är Yoga med Viktor imorgon blir det perfekt att börjar använda den då. Det är bane mig dags nu att börja smida på sin ”masterplan for a beautiful conscious life”
Dessa böcker (dailygreatness journals) är verkligen fantastiska som hjälper en att skapa de liv man vill genom att varje dag medvetet skriva ner precis det som jag förespråkar, nämligen tacksamhet, affirmationer & drömmar. Ni kan ju se att ”the journals” går hand i hand med mitt koncept, Oslagbar Hälsa!

Dags att sova nu, men jag hoppas att ni joinar mig imorgon för Yoga hos Viktor i gamla stan.
Kram[vc_text_separator title=”English” title_align=”separator_align_center” align=”align_center” color=”grey” style=”double”]Last week before I went to Malmo, my long-awaited ”limited edition” Yoga Journal came in the mail. It has been here at home just waited for me to come home and start writing in it. Today I finally opened it up and looked thru it a bit. It is very similar to the other books, but still lovely with all the colors and wonderful quotes. Inspiring!
Since it is Yoga with Viktor tomorrow it will be perfect to start using it then. It’s the about time to begin creating my own ”master plan for a beautiful conscious life”
These books (dailygreatness journals) are truly amazing tools to help create the life you want to live by consciously writing down gratitude, affirmations and dreams every day. 

Time to sleep now, but I hope you will joins me tomorrow at Yoga with Victor in the old town.
Hugs

Nå dina drömmar

Daily Greatness Business Planner hjälper mig att sortera tankarna kring mina mål.

Daily Greatness Business Planner hjälper mig att sortera tankarna kring mina mål.

IMG_1786

Glöm inte att ha kul!

Glöm inte att ha kul på vägen!

Alla har vi en dröm om något, att finna lycka, att bli befordrad, starta eget eller kanske komma i sitt livs form. Oavsett vilket målet är, stort som smått, behöver du en plan. Själv använder jag mig av Daily Greatness Business Planner för att sortera mina tankar kring mina affärsidéer, den hjälper mig att komma på rätt spår och att hitta mina svar. Men att skriva ner sina tankar i en vanlig anteckningsbok funkar såklart också.

För att nå sina mål måste man först och främst fråga sig själv vad själva målet är. Vad vill jag skapa? Och vad vill jag få ut av det? Vad är meningen med det? Och varför vill jag göra det? Vilka steg måste jag ta för att nå dit jag vill? Vilket blir mitt första steg? När kommer jag nå mitt mål? Hur ser tidsperspektivet ut? Och när är min deadline?

Att bara önska att en dröm ska slå in är inte särskilt realistiskt. Du måste jobba för att nå dit du vill!

Vilka mål har du? Och hur tänker du nå dem?

//We all have a dream, to find happiness, to get promoted, to start your own business or maybe get in the best shape of your lifetime. Whatever your goal is, big or small, you need a plan. I use Daily Greatness Business Planner to sort my thoughts about my business ideas, it helps me to get on the right track and to find my answers. But to write down your thoughts in a regular notebook works fine aswell.

To reach your goals, first of all you need to ask yourself; what is my actual goal? What do I want to create? What outcome do I want? What´s my purpose? And why do I want it? What are the steps needed to achieve this goal? What´s my first step? When will I achieve this goal? What is the timeline? And when is the deadline?

To only wish for your dream to come true is not realistic. You need to work hard to get what you want!

What´s your goal? And how are you gonna achieve it?

Skapa dina egna rutiner för ett aktivt och lyckligt liv

_MG_0918

”I feel glorious, dynamic energy. I am active and alive” – Louise L Hay

Jag startar alltid mina dagar med en grön drink eller varmt citronvatten samtidigt som jag skriver ner 3-5 saker jag är tacksam över och drömmer om samt bra saker om mig själv (affirmationer). Denna rutin har jag gjort ett tag nu och det är även något jag har skrivit om här på bloggen.
Varför jag vill belysa det igen är för att det verkligen har hjälpt mig på så många sätt och jag tycker verkligen att alla borde prova just denna rutin. Då menar jag främst tacksamhets-skrivandet, men den gröna drinken är också en super bra rutin för både kropp och själ.
Några av fördelarna jag har märkt genom att använda detta verktyg är att jag blir ännu mera positiv, motiverad och målinriktad varje dag. Detta är tack vare att jag enbart fokuserar min energi på det som är bra i mitt liv samt det som jag drömmer om. Ordspråket ”what you think you become” stämmer verkligen bra, det kan jag intyga!

Genom att jag tar mig tiden och skriver ner allt på morgonen sätter jag också en ny intention varje dag, vilket i sin tur gör att den känslan finns i mina tankar under större delen av dagen. Tack vare det här skapar jag successivt, dag för dag, mitt liv enligt mina mål och önskemål. Eller hur är det fantastiskt?
Återkom gärna med egna åsikter och tankar kring hur ni upplever den här typen av rutin.

”Dreams are wishes, but goals are our dream broken down into achievable actions. Goals give our life meaning, a sense of purpose and fulfilment. The secret to setting goals, is knowing why you want something. If you cant´t come up with a strong why, then you probably dont really want it. Your why comes from within and becomes you fuel for action. If your goals aren´t congruent with your core values, you will continually sabotage yourself – or you may achieve your goals but you won´t feel fulfilled. Creating goals from your heart and not from your head is essential for living a fulfilling well-rounded life. We often look outside our selfs for what we think we want, but we need to consult our hearts rather than our minds to find what we truly desire for our lives. Otherwise, down the track we may end up with a whole lot of ”things” in our life, while missing what we are really looking for – happiness and fulfilment. Goals can be big or small, but most of all, they must be meaningful to you, or you won´t have the drive to achieve them”
– Dailygreatness journal a practical guide for conciously creating your days

Njut av er lördag oslagbara vänner!
Puss & kram Maya

English

I always start my day with a green drink or warm lemon water while I write down 3-5 things that I am grateful for and dream of, and good things about myself (affirmations). This routine I have done for a while now and it’s also something I’ve written about here on my blog.
Why I want to highlight this again, is because its really has helped me in so many ways and I really think everyone should try this particular routine. I mainly mean the gratitude writing, but the green drink is also a super good routine for both body and soul.
Some of the benefits I’ve noticed using this tool is that I have become even more positive, motivated and focused every day. This is because I only focus my energy on what is good in my life and what I dream of. The saying ”what you think you’ve become” is true really true, I can ashore you of that!

Since I take the time and write down everything in the morning I also put a new intention for each day, which in turn give me great feelings that are in my thoughts during most of the day.
Thanks to this I gradually day by day create my life according to my goals and desires. Isn´t that amazing?Please write me later on and tell me your own opinions and thoughts on how you perceive this type of routine.

Have awesome day unbeatable friends!
Xoxo Maya

 

Lever Du dina drömmars liv?

När jag dagar som denna tittar ut och det bara är grått, regnigt och blåsigt är det inte särskilt svårt att se tillbaka på härliga sommarstunder i sol, värme och ”bikini mode”.

Bilden ovan tar mig tillbaka till tiden då jag under en period för några år sedan bodde i Barcelona med en livsstil som jag faktiskt saknar ganska ofta. Där bestod mitt liv av träning varje dag, hälsosam färsk kost, yoga på stranden och förstås massor med sol. Det var härliga tider!
Det komiska är att jag ju kan leva precis den livsstilen igen om jag vill, men som de flesta i vårt avlånga och trygga land sätter jag ofta stopp för dessa drömmar.
Vi människor låter tyvärr alltför ofta ekorrhjulet rulla på och begränsar då oss själva genom att tro att vi bör leva på ett visst sätt, men egentligen får vi ju faktiskt göra precis som vi vill.
Jag försöker påminna mig om just detta ibland, eftersom denna tanke får mig att bli extra taggad på livet!

Min filosofi och mitt ledord, som jag ofta använder när jag pratar med andra människor, är att ”vi lever bara en gång så låt inte livet passera dig förbi”. Därefter brukar jag även tillägga att ”det löser sig” och oftast gör det ju faktiskt det.
Har ni någonsin tänk på att allting faktist löser sig till slut?

Men, för att inte frångå ämnet så vill jag säga att just DU får leva precis det liv du vill och ha gärna i åtanke att ”You only live once”!
Jag själv har valt att leva ett hälsosamt liv där jag fokuserar på att må så bra som möjligt VARJE DAG samt vara den bästa Maya jag kan vara.
Jag vill dagligen arbeta med mitt inre- och yttre för att nå min oslagbara hälsa, men just idag hade jag faktiskt gärna velat leva min oslagbara livsstil i värmen.
Så, jag ville bara berätta att jag flyttar…. Hihihi, nej skoja bara! Men jag sätter däremot upp min dröm på min dreamboard och låter den istället väcka mig varje morgon så att jag snart kan komma dit!

Njut av livet och lev dina drömmar!
Stor kram Maya

IMG_0801

Roof top pool at the gym DIR in Barcelona

English

When I days like this look out the window and it’s gray, rainy and windy, it is not very difficult to look back at amazing summer moments in the sun.
 
The image above takes me back to the time when I a few years ago lived in Barcelona with a lifestyle that I actually miss quite often. My life consisted of training every day, healthy fresh diet, yoga on the beach and of course lots of sun. It was lovely times!
The funniest thing is that I actually can live that lifestyle again if I want to, but like most of us in our long and secure country I often put a stop to these dreams. 
We people unfortunately often limits ourselves by thinking that we should live in a certain way, but actually we really can live just as we please.
I try to remind myself of just that, because this thought makes me extra psyched on life!

My philosophy and my motto, which I often use when I talk to people, is that ”we only live once so do not let life pass you by.” Then I usually add ”everything will work out” and usually it  always does.
Have you ever given that a thought, that everything actually works out in the end?

But, not to deviate from the topic I would say that YOU may live just the life you want and have in mind that ”You only live once!”
I have chosen to live a healthy life where I focus on feeling as good as possible every day as well as being the best Maya I can be.
Every day I will work with my inner and outer self to reach my unbeatable health, but today I actually would liked to live my unbeatable lifestyle in the summer sun.
So, I just wanted to tell you that I’m moving …. Hihihi, no, just kidding! But I will however put this dream up on my dream board and let it wake me every morning so that I soon can get there!

Enjoy life and live your dreams!
Xoxo Maya

Happy toughts

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAnteckningsblocket – Lagerhaus. Smoothie – Passionsfrukt

Godmorgon vänner!

Dags att ta fram sitt bästa block och börja anteckna mål – drömmar  och önskningar inför framtiden, eller varför inte skriva ner härliga peppande citat, som får dig att bli motiverad och glad.
Om ni skulle kika i mina anteckningsböcker skulle ni se härliga citat, peppande affirmationer och dreamboards för framtida planer.
Genom att skriva ner och vara så specifik som det bara går med dina drömmar kan du tydligare se vad du önskar framför dig och styra tankens kraft dit du vill.
Vad har du för drömmar och vad är du speciellt tacksam för idag?

My attitude of gratitude is

– Jag är tacksam över min fina vän Fanny Roethlisberger, som helt plötsligt kommit in i mitt liv och förgyllde tillvaron.
–  Jag är tacksam över den här underbara Svenska sommaren, som givit mig så mycket värme och sol.
–  Jag är tacksam över att jag aldrig kompromissar med vare sig min mentala eller fysiska träning.
–  Jag är tacksam över min dator, som börjar bli gammal och grå, men trots det sätter den igång varje morgon så att jag kan blogga för er.
–  Jag är tacksam över att jag hela tiden vill lära mig nya saker och aldrig sluta utvecklas i livet.
–  Jag är tacksam över vilken otrolig energi yoga och träning ger mig.
–  Jag är tacksam och glad över att jag alltid lyssnar på min kropp när den pratar med mig.

– Dream -Be thankful – Believe – Achieve –

Kategori