Magiskt mantra – Hur du lyckas!

Är du en av dem som känner att du står stil in din framgång? Du känner att du jobbar stenhårt för att nå dina drömma men lyckas inte komma framåt….
Just känslor som att vi är dåliga, misslyckade och rent ut sagt värdelösa har vi säkert alla någon gång känt. Tankar och föreställningar om att alla andra i hela världen lyckas utan att de behöver lyfta ett finger, men vi jobbar sten hårt och kommer ingenstans är säkert något du också känt någon gång. Dessa känslor skulle jag klassa som inte positiva, men kan vara positiva & drivande om vi använder dem rätt.
Man får inte glömma att alla känslor får vi lov att känna och det är normalt att känna alla typer av känslor, men sanningen är att allt går att ändra på och det sitter i vårt mind. Vi skapar de positiva känslorna & det negativa vi känner. Det betyder att vi även kan ändra dem!

Maya diving timing qoute

Alla har vi vår egen väg att gå och alla har sin rätta tajming för att lyckas. Jag tror verkligen på den gudomliga tajmingen, där just var ting har sin tid och plats för oss alla.
Allas livs resa är unik och inte den andra lik, vilket är tur skulle jag säga. Hur irriterande det än är att läsa det jag skriver så finns det en anledning till just detta och inget man kan jäkta hur mycket man än vill.

Stanna upp och omprogrammera ditt mind:

– Börja varje morgon denna veckan med att säga mitt mantra, som du ser på bilden ovan. Det kommer göra att du till slut programmerar om ditt mind till att slappna av och du slipper stressa med känslor av frustration.
– Ta dina ”negativa” känslor och vänd dem till att motivera dig själv. Istället för att fokusera all din kraft på att slå på dig själv och tänka hur dålig du är jobba ännu hårdare för att lyckas.

– Stanna upp och ta tre djupa andetag, därefter sätter du på en riktigt bra låt där du dansa häcken av dig. Efter det kan jag lovat att energin kommer flöda och glädjen kommer krypandes. Ta sedan nya tag och gör något litet för att du ska ta ett steg fram. #babysteps

– Har du provat allt och inget har lyckats få dig att vända ditt humör, då kanske du ska ta en micro paus från det du gör samt meditera över det hela. Ordspråket det är mellan dina andetag som du faktiskt lever stämmer bra in här. Det är när du släpper allt en stund som ditt kreativa flödet och livsgnista kommer tillbaka. Ibland behöver man släppa stressen, pressen och viljan av att lyckas en stund för att sedan komma längre.

Kom ihåg att du är en fantastisk varelse och allt har sin tid.  ”I trust the diving timing”. Kärlek Maya

[vc_text_separator title=”Magic mantra – feeling stressed because of no success” color=”black” style=”double”]Are you one of those having feelings of standing stil in your success? You feel that you work hard to achieve your dream, but dont get anywhere…
The feelings that we are unsuccessful and downright useless, we have all certainly felt sometimes. Thoughts and beliefs that everyone else in the world succeeds without having to lift a finger, but we are working hard and getting nowhere is maybe also feelings that you have felt. These feelings I would classify as not positive, but can be positive if we use them correctly.
You must not forget that we are all allowed to fell all kinds of emotions and it’s normal to feel all kinds of emotions, but the truth is that everything is in our mind. We create positive feelings and negative feelings. This means that we can change them!

We all have our own life purpose and everyone has their divine timing to succeed. I really believe in the divine timing, where things have their time and place for all of us.
Everyone’s life journey is unique and not like the other, which is lucky I would say. As annoying as it is to read what I write, there is a reason for the perfect timing and no one can rush it. No matter how much you want.

Stop and re-program your mind:

– Start every morning this week by saying my mantra, as you see in the picture above. It will make you reprogram your mind to relax.
– Take your ”negative” feelings and let them to motivate you instead.
Instead of focusing all your energy on beating on yourself start working even harder to succeed.

– Stop and take three deep breaths, then, put on a really good song where you dance your ass off. After that, I promised you that the energy will flow and your joy will come crawling back. Then do little something for yourself to take a step forward. #babysteps

– Have you tried everything and nothing has been able to turn your mood around, then perhaps you should take a micro break from what you are doing and meditate on it. The saying it’s between your breaths you are actually living is true here. It is when you drop everything for a moment that your creative flow and the spark of life comes back. Sometimes you need to release the stress, pressure and the desire to succeed for a while and then it will come back.

Remember that you are an amazing creature and everything has its time. ”I trust the diving timing”. Love Maya

Magiskt mantra för själen

För ca 8 år sedan krashade mitt liv och allt som jag trodde att jag var raserades. Där stod jag kvar och visste inte vem jag var samt om jag skulle gå höger eller vänster. Det jag inte såg då som jag ser nu är hur ”den” resan var en otroligt gåva och har gjort mig& min själ starkare som människa, mera tacksam, lugn och förståndig. Genom svåra stunder utvecklas vi förhoppningsvis till bättre människor och det har jag definitivt gjort.
Idag står jag stadigt på mina två ben och jag älskar den jag är samt hur jag prioriterar i livet. Är det något jag lärt mig för att bespara min själ så är det att jag alltid kan kontrollera hur jag mår i varje situation genom min attityd till livet.

Life is 10% what happens to me and 90% of how I react to it – Its all about attitude!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bild av Pavel Maira

Jag har alltid varit en person som ser optimistiskt & positivt på livet och har så länge jag kan komma ihåg alltid trott att allt är möjligt. Dock har jag ofta fått höra av andra som sett på livet ut ifrån en annan synvinkel att det inte går eller fått frågan är du alltid så här positiv och optimistisk om allt? Svaret är ja!
Efter min långa resa är jag stolt över min själ, alltså den jag är. Min syn på livet har tagit mig långt. Jag går min väg med kärlek och positivitet och låter aldrig andra styra mig åt det hållet de tycker att jag ska gå. Att jag lyssnar på min själ och magkänsla gör att jag alltid är lycklig.

Magiska mantra för själen:

 • Happiness is a choice and i base my happiness on my own accomplishments & blessings i have been given.
 • I am a beautiful soul & I shine my light and give other permission to do the same.
 • I love myself and I trust my inner light to guide me along the path of my soul mission.

Starta veckan med att ta med dig dessa mantran och peppar dig igenom allt du gör för du är grym glöm inte det. Att vara sann sitt hjärta och sin själ är det bästa du kan göra för dig själv.
You are awesome! <3

 

[vc_text_separator title=”Magic mantra för the soul” color=”purple” style=”double”]For about 8 years ago my life crashed and everything I thought I was, was razed. I stood there and did not know who I was and if I should go right or left. What I did not see then that I see now is how ”that” journey was an incredible gift, and have made me and my soul stronger as a person, more grateful, calm and sensible. In difficult moments you hopefully develop into a better person and I’ve definitely done that.
Today, I stand strong on my two legs, and I love who I am and how I prioritize in life. If there is something I learned to save my soul, it is that I can always control how I feel in each situation through my attitude towards life.

 – Life is 10% what happens to me and 90% of how I react to it – Its all about attitude!

I’ve always been a person who has a optimistic and positive view of life and as long as I can remember I always believed that anything is possible. However, I have often been told by others that look at life from another point of view that it is not possible or been asked many times are you always this positive and optimistic about everything? The answer is yes!
After my journey I am proud of my soul, who I am. My outlook on life has taken me a long way. I go my way with love and positivity, and never allow others to control the way they think I should go. I listen to my heart and gut feeling. That always makes me happy.

Magic mantra for the soul:

 • Happiness is a choice and I base my happiness on my own accomplishments and blessings that I have been given.
 • I am a Beautiful Soul & I shine my light and give other permission to do the same.
 • I love myself and I trust my inner light to guide me along the path of my soul mission.

Start this week and bring these mantras to pepper you through everything you do, you are awesome, do not forget it. Being true to your heart and soul is the best you can do for yourself.
You are awesome! <3

Magiska mantran för sinnet

Om du insåg hur kraftfulla dina tankar är skulle du aldrig tänka en negativ tanke igen.
Precis som citatet säger så formar vårt ”mind” allt vi ser, känner och upplever. Allt detta sker oavsett om vi är medvetna om det eller inte, därför använder jag mig dagligen av affirmationer som medvetet skapar mitt liv.
Jag har en klar vision vart jag vill komma, men det är inte alltid så att mitt mind hänger med, därför är det viktigt för mig med just mantran.

Veckans magiska mantra

– I can do anything that I put my mind to –

 

Veckans magiska mantra är super bra till stunder då man tvivlar på sin egen förmåga eller bara behöver motivation. Genom att flera gånger per dag säga veckans mantra kommer du garanterat att lyckas med flera saker än vanligt. Tro på dig själv och allt är möjligt.

Ha en fantastisk start på veckan! Kramar Maya

Buddah citat

[vc_text_separator title=”Magic mantra for the mind” color=”white” style=”double”]If you realize how powerful your thoughts are you would never think a negative thought again.
Just as the quote says our ”mind”shapes everything we see, feel and experience. All this happens whether we are aware of it or not. This is why I use daily affirmations for consciously creating my life.
I have a clear vision of where I want to go, but my mind doesn´t always follow, so it is important for me with mantras.

Weekly magic mantra
– I can do anything that i put my mind to –

Weekly magical mantra is super useful for times when you doubt your own abilities or just need motivation. By saying the mantra several times a day you will surely succeed in more things than usual. Believe in yourself and anything is possible.

Have a great start to the week! Hugs Maya

Magiska mantran för kroppen

Allt du säger efter ”jag är” skapar din verklighet eller så tror jag i alla fall att det fungerar. Det du ger energi och tänker mest på blir också till. Så, för att hjälpa dina tankar åt rätt riktning och programmera om ditt tankemönster vill jag till denna veckas magiska mantra utmaning inspirera med några bra mantra för en hälsosamt start på året.

pablo (1)

Precis som min bilder säger tror jag att hälsa är en balans mellan kroppen, sinnet och själen, därför börjar vi med mantran för kroppen som ni kan använda denna veckan och nästa vecka följer mantran för sinnet. Jag är givetvis med på utmaningen och kommer skriva ner dessa affirmationer samt säga dem varje dag. Nu kör vi!

Magiska mantra för kroppen:

– Jag håller på att skapa en kropp som jag trivs att leva och håller mig frisk i.
– I dag och varje dag gör jag medvetna val för att äta hälsosam.
– Jag äter bara hälsosam mat och snacks som ger mig livsenergi.
– Varje cell i min kropp vet precis vad den ska göra med maten jag ger den.
– Jag har perfekt hälsa i både kroppen, sinnet och själen.

Lycka till med er omprogrameringen och låt 2016 bli ett år i hälsans tecken!
Kärlek Maya[vc_text_separator title=”Magical mantras for your health” color=”violet” style=”dotted”]Everything you say after ”I am” creates your reality, or I believe that it works that way. What you give energy and think about mostly also become your reality. So, to help your in the right direction and reprogram your thought patterns, I want to inspire you for this week’s magic mantra challenge with some good mantras for a healthy start of the year.

Just like my picture say I think health is a balance between body, mind and soul, therefore, we start with the mantra for the body that you can use this week and next week the mantra follow for the mind. I will of course be with you on the challenge and will write down these affirmations and say them every day.

Magic mantra for the body:

– I am creating a body that I feel comfortable living in and being healthy in.
– Today and every day I make conscious choices to eat healthier.
– I eat only healthy foods and snacks that give me life energy.
– Every cell in my body knows exactly what to do with the food I give it.
– I have perfect health in both body, mind and soul.

Good luck with your reprograming and let 2016 be a healthy year!
Love Maya

Veckans magiska mantra-utmaning

Hej mina änglar!
Oj, vilken helg jag haft på Fitforlifewknd i Sthlm. Det har varit tre dagar av härlig inspiration, underbara möten och massor produkter inom områden hälsa/fitness och skönhet. Jag är helt slut efter dessa tre intensiva dagar, men glad och tacksam för allt som hänt och alla härliga människor jag träffat. Givetvis har jag tagit massor av bilder från mässan som kommer upp senare idag, så håll utkik!

Nu till veckans magiska mantra utmaning, som denna veckan kommer handla om tacksamhet, som man ibland glömmer bort när livet går lite fort fram.

”I AM are two of the most powerful words. For what you put after them shapes your reality. I AM grateful for all that is in my life”

Jag hittade denna fantastiska tacksamhet checklista på ett av mina favorit märkenshemsida, nämligen Lorna Jane. Denna lista kommer jag att printa ut och varje dag och skriva ner tre saker jag är tacksam över. Det kan vara allt från personer i mitt liv till händelser som inträffat eller saker jag älskar. Längst upp på min pappret skriver jag ner veckans mantra och läser det varje dag innan jag börjar att skriva min tacksamhet.
Är ni med på att göra detsamma? Vi gör det tillsammans det blir roligare då!

Tack för er mina änglar! Namaste! <3

MNB-Downloadable-Grateful-checklistChecklist from www.movenourishbelieve.com[vc_text_separator title=”Magic mantra challange” color=”blue” style=”double”]Hello, my angels!
Wow, what a weekend it have been at Fit For Life Wknd in Stockholm. Its been three days of great inspiration, wonderful encounters and plenty of products in the areas of health / fitness and beauty. I’m exhausted after these three intense days, but happy and grateful for everything that have happened and all the wonderful people I met. Of course I have taken lots of pictures from the fair that will be up on the blog later today, so stay tuned!

Now for this week’s magic mantra challenge, which this week will be about gratitude, that I sometimes forget when life moves a little faster then usual.

”I AM are two of the most powerful words. For what you put after them shapes your reality. I am grateful for all that is in my life”

I found this incredible gratitude checklist on one of my favorite brands website, Lorna Jane. I will print out this list every day and write down three things that I am grateful for. It can be anything from people in my life to the events that happened or things I love. At the top of my paper I will write this week’s mantra and read it every day before I start writing my gratitude.

We can do it together!
Namaste <3 

Veckans magiska mantra-utmaning!

Hej mina änglar! Hur mår ni idag?
Jag hoppas ni mår bra, men skulle det mot förmodan vara motsatsen hoppas jag att min magiska mantra-utmaning kommer ger er en en positiv start på denna veckan.
Jag känner själv att jag behöver lite pepp och kommer därför att hänga med på utmaningen för att komma på rätt kurs igen. <3

”Every thought we think and every word we speak is creating our future. So therefore I am only thinking and speaking positive about myself and others from now on”

Maya:NataliePic by Natalie Yonan

Har man av någon anledning hamnat i en negativ energi spiral pga dåliga tankemönster är det bra att stanna upp och programmera om sig själv till ett mera positivt flöde. Negativa känslor skapar negativa upplevelser och positiva känslor skapar positiva omständigheter. Its a simple as that!
Ett fantastiskt sätt att få igång det positiva energi flödet är att använda sig av mitt ”goalmapping” verktyg. Där du skriver upp dina mål och hur du ska nå dem på ett roligt, enkelt och positivt sätt. Alla har vi drömmar och mål. Att å nå sina mål är upplyftande och skapar positiva känslor. So, lets goalmap together!

Köp en skrivbok eller ta fram ett stort papper. Skriv ner din dröm eller ditt huvudmål i mitten av pappret. Dra därfter olika linjer från ditt huvudmål där du skriver följande:
– Varför vill du uppnå ditt mål
– Delmål, hur du ska uppnå ditt stora mål
– När du ska ha uppnått ditt mål (datum)
– Vem som kan hjälpa dig och hur de ska hjälpa dig.

Börja så här och se hur du sakta men säkert förändrar din inställning och motivation.

Följande ord kommer att leda dig till bättre energi och uppnådda drömmar!
Dröm – Rita – Hur – Varför – När – Vem

Lycka till mina vänner!
Kärlek och Ljus Maya[vc_text_separator title=”Magic mantra challange” color=”purple” style=”double”]Hello, my angels! How are you today?
I hope you are doing well, but should you for some reason be feeling the opposite, I hope that my magic mantra challenge will give you a positive start to the week.
I myself need a little motivation and will therefore join the challenge to get back on track. <3

”Every though we think and every word we speak is creating our future. Their for I am only thinking and speaking positive thought”

If you have for some reason have fallen into a spiral of negative energy because of bad thinking patterns, it is good to stop and reprogram yourself to a more positive flow. Negative thinking create negative experiences and positive thinking create positive circumstances. Its a simple as that!
A fantastic way to kick start your positive energy flow is the use my ”goal mapping” tool. Where you write down your goals and how to reach them in a fun, easy and positive way.
We all have dreams and goals. Reaching our goals is uplifting and it creates positive feelings. So, lets goalmap together!
Buy a notebook or use a large piece of paper. Write down your dream or your main goal in the middle of the paper. Drag different lines from your main goal in which you write the following:
– Why do you want to achieve your goal
– Smaller milestones, how you will achieve your big goal
– When you want reached your goal (date)
– Who can help you and how can they help you.

Start with this and see how you slowly but surely can change your attitude and motivation.
The following words will lead you to a better energy and achieved dreams!
Dream – Draw – How – Why – When – Who

Good luck my friends!
Love and Light Maya

Veckans magiska mantra-utmaning

Ett mantra är något du gör för dig själv och din egen personliga utveckling. Något du gör när du är fullt närvarande och vill ge något extra till dig själv.

Vi alla har olika scheman och saker att göra. Ofta känner vi att tiden inte räcker till, inte minst sagt jag. Allt handlar om att skapa rätt ritualer och mantran som fungerar för just ditt liv – alla regisserar vi samt skriver vi våra egna regler. Jag ser alltid till att skriva förnuftiga regler som verkar för att jag ska bli den bästa versionen av mig själv, gör det samma för dig!

”I will wake up every day & commit to the mantras and rituals i have set for me in my life”

Börja dagen med att sätta en intention för att skapa positiva ritualer i ditt liv. Jag brukar vakna och dricka varmt citron vatten följt av en grön drink medan jag mediterar ca 10 min. Under min meditation skickar jag ut positiva tankar och sätter en intention för dagen. Min intention kan vara allt från, jag vill hjälpa någon idag, jag är positiv och kommer skicka ut positiva tankar eller jag är fri att vara vem jag vill.

Jag jobbar aktiv varje dag för att bli den bästa versionen av mig själv. Du kan göra detsamma med dessa små enkla verktyg! Stor kram Maya

IMG_7588
Pic by Natalie Yonan[vc_text_separator title=”Wake up & commit to your rituals ” color=”purple” style=”double”]A mantra is something you do for yourself and your own personal development. Something you do when you are fully present and want to do something extra for yourself.

We all have different schedules and to do lists. Often we feel that the time is not enough, not the least me. It’s all about creating the right rituals and mantras that works for your life and we all write our own rules. I always write sensible rules that create the best version of me, do the same for you!

”I will wake up every day and commit to the mantras and rituals i have set for my life”

Start your day with an intention to create positive rituals in your life. I usually wake up and drink hot lemon water followed by a green drink while I meditate 10 minutes. During my meditation, I send out positive thoughts and sets an intention for the day. My intention can be anything from, I want to help someone today, I am positive & will send out positive thoughts and I’m free to be who I want.

I’m creating myself every day to become the best version of me. You can do the same with small simple tools, as creating rituals! Big hug Maya

Veckans magiska mantra

Varje måndag kommer jag från och med nu att inspirera er oslagbara läsare med ett magiskt mantra och ibland kopplat till en utmaning. Veckan magiska mantra är ”I can make a difference but together we can rock this world”

Denna vecka vill jag ge er just detta mantra för jag vill uppmana till gemenskap och härliga samarbeten. Att hjälpa andra människor eller göra något tillsammans med någon annan gör glädjen dubbelt så stor och resultatet blir dubbelt så bra.
Ensam är man aldrig starkast och utan andra människor står vi stilla i vår utveckling. Det är faktiskt sant!
Att ge till andra människor skapar även massor av positivt energi och kärlek. Forskning har faktiskt visat att människor som delar med sig mår mycket bättre och lever lyckligare.

Ha detta mantra med er hela veckan och gör något positivt med några stycken. Skapa magi ihop – I can make a difference but together we can rock this world! <3

pablo (27)[vc_text_separator title=”English” color=”turquoise” style=”shadow”]Every Monday, I will from now on inspire you unbeatable readers with a magic mantra, sometimes together with a challenge. This week magic mantra is ”I can make a difference but together we can rock this world”

This weeks mantra is to urge you to delightful collaborations. To help other people, or do something with someone else makes the joy twice as big, and the result is twice as good.
Alone no one is ever the strongest and without other people, we humans stand still in our development. It is actually true!
To give to other people also creates a lot of positive energy and love. Research has actually shown that people who share with other people often feel much better and live happier lives.

Go together with some friends & new friends and create magic together – I can make a difference but together we can rock this world! <3

Allt är möjligt, det omöjliga tar bara längre tid!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A positive mind creates a positive life. Everyday may not be good, but there is something good in everyday. I choose to be & se positivity and joy i everything all day and every day. I create my own happy life!

 

Alla går vi igen olika tuffa stunder i livet, inte minst jag. Åren som varit har lärt mig många läxor och det är jag tacksam över trots mycket smärta.
En sak som jag har lärt mig, som gjort mig starkare när livet visat en mörk sida. Är att det finns alltid motpoler för den en kan inte existera utan den andra. Finns det sorg kommer det även att finnas lycka. Natten kommer alltid bli till dag, allt hänger ihop och kan inte existera utan den andra.

Glädjen kommer komma och glädjen kommer att försvinna, men trots att livet har sina ”ups and downs”, sina lärdomar och läxor är det alltid vi som bestämmer hur vi vill förhålla oss till dem.
Bestäm dig att alltid vakna upp med ett leende på läpparna där din kämpar glöd aldrig brinner upp. Tro på att ljuset alltid kommer tillbaka och bestämd dig för att alltid se det goda varje dag.
En positiv attityd skapar alltid ett positivt liv!

Jag skapar mitt eget positiva liv! Du kan också göra det, det är bara att bestämma dig!

Stay positiv! Kärlek från mig <3[vc_separator style=”double”]Everyone goes thru tough times in life, even I have. The last couple of years I have learned many lessons and I am grateful despite all the pain.
One thing I’ve learned, that have made me stronger when life showed me the dark side. Is that there is always a opposite to everything because one can not exist without the other. If there is sadness, there will be happiness. Nights will always turn to days, it all goes together and can not exist without the other.

Joy will come and joy will go, but despite the fact that life has its ”ups and downs”, its lessons. Its always up to us to decide how we want to relate to them.
Make a choose today to always wake up with a smile on your face where your fighting spirit never burns out. Believe that the light always comes back and decide to always see the good all day and every day.
A positive mind always creates a positive life!

After all sour apples life have give me I have chosen to always see the positive in everything every day. I create my own positive life!
You can also do the same, just make up your mind and choose happiness!

Stay positive! Lots of Love from me <3

Your masterplan for a beautiful conscious life!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I förra veckan innan jag åkte till Malmö kom min efter längtade ”limited edition” Yoga journal i brevlådan. Den har legat här hemma och bara väntat på att jag ska komma hem och börja skriva i den. Idag öppnande jag äntligen upp den och bläddrade lite. Den är väldigt lik de andra böckerna, men ändå härlig med alla färger och underbara citat.
Då det är Yoga med Viktor imorgon blir det perfekt att börjar använda den då. Det är bane mig dags nu att börja smida på sin ”masterplan for a beautiful conscious life”
Dessa böcker (dailygreatness journals) är verkligen fantastiska som hjälper en att skapa de liv man vill genom att varje dag medvetet skriva ner precis det som jag förespråkar, nämligen tacksamhet, affirmationer & drömmar. Ni kan ju se att ”the journals” går hand i hand med mitt koncept, Oslagbar Hälsa!

Dags att sova nu, men jag hoppas att ni joinar mig imorgon för Yoga hos Viktor i gamla stan.
Kram[vc_text_separator title=”English” title_align=”separator_align_center” align=”align_center” color=”grey” style=”double”]Last week before I went to Malmo, my long-awaited ”limited edition” Yoga Journal came in the mail. It has been here at home just waited for me to come home and start writing in it. Today I finally opened it up and looked thru it a bit. It is very similar to the other books, but still lovely with all the colors and wonderful quotes. Inspiring!
Since it is Yoga with Viktor tomorrow it will be perfect to start using it then. It’s the about time to begin creating my own ”master plan for a beautiful conscious life”
These books (dailygreatness journals) are truly amazing tools to help create the life you want to live by consciously writing down gratitude, affirmations and dreams every day. 

Time to sleep now, but I hope you will joins me tomorrow at Yoga with Victor in the old town.
Hugs

Summer snapshots

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

The island of Thassos, Greece

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Breathe in the ocean & be in the present moment

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I L.O.V.E eco veggies

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Green alkaline fruity juice – find the recipe on my blog

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Always stay healthy, rawliving. Find the recipe on the blog

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

To feel the warm breeze, eat fresh seafood and be near the water is medicin for the soul

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Always choose to eat fresh eco food

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

We are water – the voice of the sea speaks to the soul

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

no sugar only 100% frozen popfruit

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I am grateful for the sunny days

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

lots of love & happiness from me <3

Advice from the ocean – Be shore of yourself, come out of your shell, expand your horizon, don´t get tide down, let worries drift away. Think big & live deep!

Live life to the fullest is my intention for the day and my week <3
Start strong lovlies!
Big warm hugs <3

Mina oslagbara knep för att ta sig ur negativa tankemönster

Den här sommaren har verkligen givit mig många nya insikter, då livet har prövat mig både på det en och det andra sättet, och än är det inte slut känner jag. Varje dag märker jag nya saker med livet och ser saker från ett annat perspektiv. Även resa till Grekland har gjort mig gott tack vare att jag stannade upp och verkligen tog en paus från allt. Det är ju så sant som man säger att insikter, känslor och svar kommer till en när man stannar upp.

Att livet ger oss saker som får oss att förändra våra tankemönster genom traumatiska upplevelser är inget nytt. Mina nya insikter har givit mig ett mera positivt tankemönster, men ibland kan man istället bli deprimerad och negativ. Hur tar man sig då ur det negativa mönstret?

Mina oslagbara knep för att ta sig ur negativa tankemönster:

 • Att börja dagen med att skriva tacksamhet, affirmationer och sätta en intention är ett givet verktyg som jag använder. Det är ett långsiktigt arbete och något man känner effekt av övertid. Så, ge inte upp utan gör det verkligen till en rutin. Du programmerar dig själv till ett positivt-stadie!
 • Stanna upp när du känner dig irritera, arg eller besviken över något. Reflektera en stund över vad det är du faktiskt känner. Ofta kan det vara något enkelt som att kroppen bara försöker säga dig att du kanske druckit eller ätit för lite. Ibland kan det till och med vara känslor du faktiskt kan styra över själv för att du satt igång dem själv i huvudet. Vårt ”ego eller mind” spelar oss många gånger ett spratt och kan sätta oss i negativa tankemönster, som i sin tur får oss att känna negativa känslor. Denna negativa energi kan vi bryta genom att styra om våra tankar till något positivt i vårt liv. Försök att alltid se något positivt i allt, så mår du oftast bättre direkt.
 • Att låta sig själv vara ledsen är också något som rensar och gör att man mår bättre. Ta tid för dig själv och låt gråten komma. Gråt ut och släpp på allt du håller inom dig.
  Tårar är utrensande känslomässigt för kroppen!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • Träna, yoga och meditera är som rena rama glädje pillret för kroppen. Det är en av det fantastiska fördelarna till varför jag valt att leva ett aktivt liv. Jag kan vara ledsen och ha en dålig dag, men när jag har fått träningen gjord är det som att all negativitet och ledsamhet försvunnit. Träningen gör att jag klarar allt i livet!
 • Sätta på musik som får dig att slappna av och känna glädje. Ännu bättre om du kan umgås med vänner som du gillar och spela musik som ger positiva känslor. Sköna toner i lurarna ger mig definitivt bra känslor i magen.

Negativa känslor som utger negativ energi kan med andra ord bara motverkas genom att överdosera dess motpol, alltså saker som får dig att tänka och känna positiva känslor. Att känna negativa känslor är inte fel, bara man inte låter det ta över ens liv och andra runt omkring dig för en oförtjänt dos av det du känner.
Den viktigaste punkten av dem alla enligt mig är att stanna upp och reflektera, för då hittar man alltid lösningen och vägen ut!

Njut nu av er soliga lördag oslagbara vänner!
Må gott och skratta mycket
Kramar Maya

English
Hello my amazing english readers. I am so sorry but today you have to use google translate.
Hope thats ok lovlies. <3

Enjoy your day and laugh alot!
Hugs Maya

Skapa dina egna rutiner för ett aktivt och lyckligt liv

_MG_0918

”I feel glorious, dynamic energy. I am active and alive” – Louise L Hay

Jag startar alltid mina dagar med en grön drink eller varmt citronvatten samtidigt som jag skriver ner 3-5 saker jag är tacksam över och drömmer om samt bra saker om mig själv (affirmationer). Denna rutin har jag gjort ett tag nu och det är även något jag har skrivit om här på bloggen.
Varför jag vill belysa det igen är för att det verkligen har hjälpt mig på så många sätt och jag tycker verkligen att alla borde prova just denna rutin. Då menar jag främst tacksamhets-skrivandet, men den gröna drinken är också en super bra rutin för både kropp och själ.
Några av fördelarna jag har märkt genom att använda detta verktyg är att jag blir ännu mera positiv, motiverad och målinriktad varje dag. Detta är tack vare att jag enbart fokuserar min energi på det som är bra i mitt liv samt det som jag drömmer om. Ordspråket ”what you think you become” stämmer verkligen bra, det kan jag intyga!

Genom att jag tar mig tiden och skriver ner allt på morgonen sätter jag också en ny intention varje dag, vilket i sin tur gör att den känslan finns i mina tankar under större delen av dagen. Tack vare det här skapar jag successivt, dag för dag, mitt liv enligt mina mål och önskemål. Eller hur är det fantastiskt?
Återkom gärna med egna åsikter och tankar kring hur ni upplever den här typen av rutin.

”Dreams are wishes, but goals are our dream broken down into achievable actions. Goals give our life meaning, a sense of purpose and fulfilment. The secret to setting goals, is knowing why you want something. If you cant´t come up with a strong why, then you probably dont really want it. Your why comes from within and becomes you fuel for action. If your goals aren´t congruent with your core values, you will continually sabotage yourself – or you may achieve your goals but you won´t feel fulfilled. Creating goals from your heart and not from your head is essential for living a fulfilling well-rounded life. We often look outside our selfs for what we think we want, but we need to consult our hearts rather than our minds to find what we truly desire for our lives. Otherwise, down the track we may end up with a whole lot of ”things” in our life, while missing what we are really looking for – happiness and fulfilment. Goals can be big or small, but most of all, they must be meaningful to you, or you won´t have the drive to achieve them”
– Dailygreatness journal a practical guide for conciously creating your days

Njut av er lördag oslagbara vänner!
Puss & kram Maya

English

I always start my day with a green drink or warm lemon water while I write down 3-5 things that I am grateful for and dream of, and good things about myself (affirmations). This routine I have done for a while now and it’s also something I’ve written about here on my blog.
Why I want to highlight this again, is because its really has helped me in so many ways and I really think everyone should try this particular routine. I mainly mean the gratitude writing, but the green drink is also a super good routine for both body and soul.
Some of the benefits I’ve noticed using this tool is that I have become even more positive, motivated and focused every day. This is because I only focus my energy on what is good in my life and what I dream of. The saying ”what you think you’ve become” is true really true, I can ashore you of that!

Since I take the time and write down everything in the morning I also put a new intention for each day, which in turn give me great feelings that are in my thoughts during most of the day.
Thanks to this I gradually day by day create my life according to my goals and desires. Isn´t that amazing?Please write me later on and tell me your own opinions and thoughts on how you perceive this type of routine.

Have awesome day unbeatable friends!
Xoxo Maya

 

Oslagbar Hälsa är min livsstil!

Hej mina favoriter! Hoppas ni mår bra idag!
Jag vaknade en aning trött, men så fort jag fick se den blåa himlen och solen väcktes min energi till liv. Det är underbart att vi nu hela tiden går ett steg närmare ljuset och värmen. Wiiieee!

Idag tänkte jag börja med en ny grej, nämligen så fort jag vaknar sätta en intention för min dag. Dagens intention blir att leva efter min holistiska oslagbar hälsa livsstil. Det betyder bl.a att jag ska fokusera på att vara positiv mot alla, vara sann mot mig själv, röra på mig idag, äta hälsosamt, meditera samt skriva vad jag är tacksam över och säga en affirmation.
Jag ska verkligen försöka att sätta nya intentioner varje dag och se var det leder mig. Förhoppningsvis kommer det här leda mig ett steg närmare mina mål.

Jobbar ni aktivt mot att nå era mål? Vad är er intention för dagen?

Njut av solen och ha en underbar tisdag!
Kram Maya
unbeatable health lifestyle

English

Hello my favorites! Hope you are doing well today!
I woke up a little tired, but as soon as I saw the blue sky and the sun my energy was awakened to life. It is wonderful that we now constantly move one step closer to brighter mornings and more sun. Wiiieee!

Today I will start with a new thing, namely as soon as I wake up set an intent for my day. Todays intention will be to live by my holistic unbeatable health lifestyle. This means among other things that I will focus on being positive toward everybody, be true to myself, move my body, eat healthy, meditate and write down what I am thankful and say an affirmation.
I’ll certainly will try to set new intentions every day and see where it leads me. Hopefully, this will lead me one step closer to my goals.

Are you working actively towards achieving your goals? What is your intention for the day?

Enjoy the sun and have a wonderful Tuesday!
Xx Maya

Oslagbara tips på hur du blir mera medveten

Varför är det så att det verkar krävas dramatiska och ibland hemska upplevelser innan många börjar bli mera medvetna, uppskatta livet och det vi faktiskt redan har?
Vi människor verkar fungerar så att vi utvecklas och blir vissare samt mera tacksamma genom olika omständigheter som händer oss, men vi behöver faktiskt inte vänta med att bli medvetna tills olyckan har drabbat oss. Det finns olika verktyg man kan använda, men mera om det längre ner.

Jag själv har även trillat av tacksamhetsvagnen några gånger och inte alltid sett de goda som jag haft runt mig, trots att jag ansett mig vara en evig optimist som uppskattat livet och det jag har.
De gånger jag har ”trillat av vagnen”, dels pga yttre omständigheter, men även pga egna hjärnspöken har jag inte mått speciellt bra och bara känt samt tänk massor av negativa tankar.
De flesta av oss känner till att våra tankar svara alltid på våra känslor. Mår vi dåligt börjar vi alltid tänka dåliga saker och vice versa.
I just sådana stunder, när en negativ spiral uppstår, är det därför viktigt att stoppa oss själva och reflektera över ifall det verkligen är värt att fortsätt fokusera på det som gör oss nedstämda.

Min tro är att alla vi människor har ju faktiskt möjligheten och förmågan att styra över oss själva och det vi känner samt tänker. Det handlar bara om att bli mera medveten om vem vi är och vad vi känner i olika lägen. Jag skulle vilja säga att medvetenheten är nyckel till mycket när det gäller oss människor.

Här nedan tipsar jag om olika verktyg som har hjälpt mig bli mera tacksam, medveten och vis:

_MG_0808
”I am perfectly healthy in body, mind & spirit”

– Meditation, meditation gör att vi människor är tvungna att lyssna inåt och vara sanna mot oss själva. Det är ett super duper verktyg, som gör oss både starkare, vissare och mera medvetna. Dessutom har det en rad olika hälsoeffekter på vår kropp.

– Tacksamhet, genom att dagligen praktisera tacksamhet kommer du känna mera glädje och inse att du faktiskt inte behöver allt de där ditt ego vill ha. Tacksamhet får dig att bli mera medveten om vad som är bra i ditt liv. Börja med att skriva ner 3-5 saker du är tacksam över varje dag och låt förvandlingen ske. ;)

– Gör en dreamboard/lista på allt du drömmer om, genom att göra en dreamboard blir du mera medveten om dig själv och det du vill ha. Att för tydliggöra för sig själv vad man vill ha och vara så specifik som möjlig på sin lista/board ökar man sina chanser att faktiskt få det man vill ha. Vet man inte vad ens dröm är, så är det svårt att uppnå den.

– Lev mindful, genom att vara närvarande (medveten) i allt du gör hjälper du hjärnan att fokusera och din upplevelse blir större samt din uppgift lättare att genomföra. Gör en sak i taget och försök att alltid involvera alla din sinnen i din uppgift. Känn hur alltid verkligen känns!

– Affirmationer, vill du åstadkomma något så bör du tro på att det är möjligt. Man brukar säga ”what you think you become” och det är precis så. Det du säger och tror mest på kommer också bli din verklighet. Affirmationer är därför ett super bra verktyg för där säger du saker som om det redan har hänt. Det är som att nästan lura sig själv och till sist tro på det. Affirmationer gör dig medveten om vad du vill och det gör dig även lyckligare och gladare.

Dessa tips försöker jag använda mig av ofta och de är lika viktiga för mig som att sova eller äta.
Ha en fantastisk fredag!
Kramar Maya

English

Sorry lovlies to much to translate. Please use google translate her

Have a awesome Friday!
Xx Maya

The story of my journey

Min resa till en Oslagbar Hälsa började för ungefär sju år sedan då jag tog ett av de mest livsförändrande besluten någonsin, nämligen att börja leva det liv jag vill leva samt att verkligen vara sann mot mig själv. Det var ett beslut som innefattade att jag var tvungen att släppa gamla vanor och allt annat som inte längre var i linje med mitt framtida liv.

mg_06971 (1)

Anledningen var att jag hamnade i mitt livs största kris och i mina ögon rasade hela min värld. Jag kände mig för första gången otroligt vilsen i mig själv och i vem jag var samt var jag var påväg i livet.
Fram tills dess hade jag haft ett stressigt ”topp jobb” på ett ledande klädesföretag, där jag var ansvarig för totalt 25 butiker i Scandinavien.
I mångas ögon var jag säkert på toppen av min karriär och borde ha varit lyckligast i världen, men tyvärr var så inte fallet. Det var ständigt något i magen som kändes fel, som om jag var på fel plats och gjorde fel saker.
Dessvärre struntade jag i min magkänsla och stressade istället på för att prestera och hålla min karriär uppe, men såklart blev min dåliga magkänsla bara allt större och min kropp började må allt sämre.
Tills en dag mitt i min semester 2008, när jag vaknade en morgon och inte klarade att stiga ur sängen för att jag mådde så dåligt. Det var en hemsk känsla och jag minns att jag grät mig igenom hela den dagen och hoppades på att allt skulle bli som vanligt igen dagen där på. Tyvärr blev det inte så, utan detta fortsatte i ungefär halvår framåt tills jag äntligen efter många tårar och negativa tankar förstod att jag själv var den enda som kunde rädda mig ur min situation och obalans.

_MG_0860

Den riktiga vändningen och min insikt kom när jag egentligen av en slump fick låna boken ”the secret”. Jag började förstå efter att ha läst den att jag själv kunde ändra min energi och börja rikta mitt fokus åt rätt håll för att börja må bra igen.
Det skulle inte vara lätt och jag förstod att det inte skulle gå över en dag, men om jag jobbade lite med det varje dag skulle jag hitta tillbaka till mig själv.
Så, det var bara att ta ett beslut, släppa gamla vanor och allt annat som inte längre var i linje med mitt framtida liv. Och det var precis det jag gjorde!

Tack vare verktygen jag fick genom boken i from av affirmationer, visualisering och positiva tankar kunde jag sakta känna att jag började må bra igen. Jag fick sakta kraften tillbaka och började träna dagligen.
Träningen och mina övningar höll mig över ytan ett bra tag, men jag insåg att jag behövde något mera än bara gymmet för att må bra och hitta tillbaka till mig själv.
Jag började därför leta efter andra verktyg som skulle hjälpa mig och det var då jag fann mindfulness, yoga och meditation. Det var faktiskt mycket tack vare dessa verktyg som också kostbiten med att äta hälsosamt växte fram. 

Idag arbetar jag med det jag brinner för och älskar allra mest, nämligen hälsa, träning, hälsosam kost och mindfulness.. Jag önskar ingen att må så dåligt som jag har gjort, men min kris och mina lärdomar har tagit mig hela vägen ända fram till idag och mitt koncept Oslagbar Hälsa!

Lyssna alltid på kroppen och ta hand den!
Stor kram Maya

English
Dear english speaking friends. Please use google translate for this one. Sorry lovlies but it is to much to translate. <3 

rosa2

How to set the right intentions for your life

_MG_0882

”My life is joyously balanced with health, happiness, workouts and mindfulness” – Maya Nestorov

Hur går det för er med januari utmaning? Tycker ni att det är svårt eller lätt att skriva ner saker ni är tacksam över, drömmer och samt gillar med er själva varje dag?
Låt tanken flöda fritt och skriv det första som kommer till er. Blir det inte som ni tänkt er idag, får ni en ny chans imorgon. Härligt va!
Själv har jag köpt en kalender från Paulo Coelho, som är fylld av inspiration och härliga citat, att skriva i och få inspiration samtidigt.
Varje dag antecknar jag ner samma eller olika saker, som jag känner just den morgonen. Jag har gjort denna utmaning till min morgon rutin innan jag starta dagen just för att sätta rätt intention och ha dessa saker i tanken hela dagen.

Skapa de rätta intentionerna för ditt liv!

Jag är tacksam över…
Mina vänner – Min kropp – My dator
Jag är…
Stark – Kärleksfull – Glad
Jag drömmer om…
Göra träningsresor utomlands – Åka till Australien igen – Ha mitt egna program

Låt positiviteten flöda!
Kram Maya

English

How is it going with the January challenge? Do you think it is difficult or easy to write down things you are grateful for, dream off and like with yourself every day?
Allow your thoughts to flow freely and write the first thing that comes to your mind. If you do not know what to write today, you will get another chance tomorrow. Nice huh!
I myself have bought a calendar by Paulo Coelho, witch is full with inspiration and lovely quotes, to write in and get inspiration at the same time.
Every day I write down the things that come to my mind that day. Sometimes its the same things as yesterday and sometimes its different things. I have made this challenge as my morning routine and i do it before I start the day just to put the right intention and have these things in the back of my mind all day.

Stay positive with the right intentions for your life!

I am grateful for…
My friends – My body – My computer
I am…
Strong – Loving – Happy
I dream of…
Making training trips abroad – Going to Australia again – Having my own show

Stay positive!
Love Maya

January challenge

Hej på er! Hoppas ni har kommit igång med att sätta upp er vision för året och framtiden!
Då det ibland kan vara svårt att komma igång med sitt skrivande vill jag hjälpa er på traven genom att skapa en januari-utmaning åt er. :D
Nämligen att varje dag först skriva upp TRE eller fler bra saker om er själva, sedan TRE eller flera saker ni är tacksamma över och slutligen TRE eller flera saker ni drömmer om att uppleva eller åstadkomma!
Ni får gärna dela med er hur mycket ni vill av era tankar här på bloggen eller skriva era punkter till mig om ni vill. Ju mera vi delar desto lättare blir det att inspirera varandra!

För att underlätta det hela kan jag börja:

Jag är tacksam över – mig själv, er och oslagbar hälsa.
Jag är – stark, optimistisk och positiv.
Jag drömmer om
– att kunna inspirera flera människor på ett bredare plan, resa mera samt utveckla oslagbar hälsa.

Om ni vill kan ni även lägga till en affirmation varje dag för att underlätta visualiseringen och känslan!
Tex: ”Jag älskar mig själv och min kropp, därför väljer jag att träna och äta hälsosamt varje dag” eller ”Jag förväntar mig framgång och positiva känslor i all jag gör framöver”.
(en affirmation är ett påstående i nutid, dvs som om det redan skett) 

Är ni med på utmaningen? I så fall är det bara att låta kreativiteten flöda!

Lycka till nu och glöm inte att ha roligt med ert skrivande!
Massor av kärlek Maya

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

English

Hello there! Hope you have started to create your vision for the year and your future!
As it sometimes can be difficult to get started with the writing process, I want to help you along the way by creating a January challenge. :D
Start by writing down THREE good things about yourselves and the THREE things you are grateful for and finally THREE things you dream to experience or accomplish!
Feel free to share your thoughts with me how much you like on the blog. The more we share, the easier it will be to inspire each other!

To ease things up I can start:

I am grateful for – myself, you and unbeatable health.
I am – strong, upbeat and positive.
I dream – to inspire more people, traveling more and develop unbeatable health.

If you want you can also add an affirmation every day to facilitate the visualization and to get in the spirit!
For example: ”I love myself and my body, therefore I choose to work out and eat healthy every day.” or ”I expect success and positive feelings in all I do in the future”.
(an affirmation is a statement in the present, as if its already happened)

Are you up for the challenge?  Just let your creativity flow.

Good luck now and do not forget to have fun with your writing!
Lots of love Maya

Stay focused

_MG_0822

Hej underbara ni!
Snart är vi inne på 2015 och det för många innebär en ny start inom många områden i livet, inte minst för mig.
Visste ni att januari sägs vara den månad som absolut flest människor köper ett nytt gymkort? Statistiken visa dock att detta nyårslöfte inte håller i sig längre än några få veckor.
För att ni inte ska bli en av dessa har jag en superenkel plan som består i att redan nu börja planera inför 2015 med 7 enkla och roliga steg.

Som ni säkert redan vet jobbar jag mycket med dreamboard, visualisering, affirmationer, positiva citat, tacksamhet och moodboard/moodlist. Det här sju verktygen är fantastiskt bra att använda just när man ska göra en ny plan eller en förändring. De hjälper dig att hålla dig motiverad, fokuserad och målmedveten året om.
För att komma igång med din plan kan du först börjar med att göra en mindmap, alltså en tankekarta där du bara kladdar och skriver ner det första du tänker på när det gäller din träning och dina mål. Detta gör du bara för att komma igång och få lite inspiration samt ideer. Därefter går du vidare och jobbar steg för steg med det sju verktygen.

1. Dreamboard är en visuell tavla med bilder av dina drömmar du har för ditt liv nu och framöver.
Ta fram ett stort ark och lite tidningar samt börja klippa och klistra saker från tidningen som motiverar dig och visuellt visa dina drömmar. Du kan även rita och skriva på detta ark för att skapa precis det som du vill ska inspirera dig varje dag. Detta kommer hjälpa dig att nå dina mål samt fortsätta att hålla dig fokuserad framåt.
Ditt ark kan bestå av allt från tidningsurklipp, ord du skrivit ner, punkter du tycker är viktigt till saker som motiverar dig samt personer som ger dig inspiration och motivation.

2. Tacksamhet, affirmationer och positiva citat är tre saker som skapar positiv energi i ditt liv och ger dig sanningar som till slut blir din verklighet om du säger eller skriver dem tillräckligt många gånger.
Köp en kalender inför det nya året där du varje dag eller några gånger i veckan skriver ner vad du är tacksam över med tex dig själv och din träning. Exempel: Jag är tacksam över att jag varje dag på något sätt tränar och jag är tacksam över att min träning ger mig styrka och energi varje dag.
I din kalender kan du även varje dag eller varje helg skriva ner affirmationer som får dig att bli peppad samt positiva citat som gör att du tror på dig själv och känner att allt är möjligt.

Vi börjar med dessa verktygen nu men fortsättning följer såklart senare så håll utkik! ;)
Jag kan lova att med dessa verktygen kommer du att vilja upprätthålla din hälsosamma livstil dag för dag och månad för månad. Du kommer vara motiverad och peppad för att du själv hela tiden påminner dig om varför du gör det här.

Allt för en Oslagbar Hälsa!

English

Hello gorgeous you!
Soon it will be 2015 and for many of you that means a new beginning in many areas of your life and of course for me.
Did you know that January is said to be the month in which the absolute most people buy a new gym membership? Unfortinatly the statistics show that the ”new year motivation” does not last longer than just a few weeks, but I have a super simple plan for this so that you will not become one of them. Instead you will start planning your first six months of the 2015th now.

As you probably already know, I work a lot with dreamboard, visualization, affirmations, positive quotes, gratitude, and moodboard / mood lists. This seven tools are great to use when you are about to make a new plan or a change. They help you to keep you motivated, focused and purposeful all year.
To get started with your plan, you can start by making a mind map, a map where you write down the first thing you think of when it comes to your training and your goals. You do this just to get started and get some inspiration and ideas. Then you go ahead and work step by step with the seven tools.

1. Dreamboard is a visual board with pictures of your dreams you have for your life now and in the future.
Take out a large sheet and a magazines. Begin to cut and paste pics from the magazine that motivates you and visually display your dreams. You can even draw and write on this sheet to create exactly what you want to se every day that inspires you. This will help you achieve your goals and continue to keep you focused forward.
Your sheets can consist of anything from newspaper clippings, words you write down, points you think are important to the things that motivates you and people who give you inspiration and energy.

2. Gratitude, affirmations and positive quotes are three things that create positive energy in your life and give you the truths that eventually becomes your reality if you say or write them enough times.
Buy a calendar for the new year where you each day or a few times a week, write down what you are grateful for. Example: I am grateful for every day I somehow manage to workout and I’m grateful that my training gives me strength and energy every day.
In your calendar, you can even every day or every weekend write down affirmations that will make you more psyched and positive quotes that make you believe in yourself and know that everything is possible.

We will start with these tools now but more will of course come later so stay tuned! ;)
I can promise that with these tools you will want to maintain your healthy lifestyle day by day and month by month. You will be motivated and psyched and constantly reminded why you are doing this.

All for an unbeatable Health!

Sunday motivation

_MG_0755 (1)


När jag vaknade i morse och satte på datorn mötes jag av ett jättebra citat från vår svenska yoga girl, Rachel Brathen.
Som ni säkert har märkt älskar jag att inspirera med just citat och affiramationer, eftersom jag tycker att de sätter igång vår tankeverksamhet ordentligt.
För mig är ett bra citat något som ger styrka, påminnelse samt en god visdom. När jag i morse läste Rachels citat kände jag direkt att ”precis såhär är det ju”!
Att vara sann mot sig själv och sitt hjärta innebär för mig lycka och glädje. <3
Med nedanstående citat tycker jag att vi startar igång söndagen!


Listen to your heart! <3

True happiness comes from living according to your own truth, not from doing what others expect from you!
Make being happy a priority and you’ll shine a light so strong you’ll brighten people’s day by simple being who you are.
– Rachel Brathen

English

When I woke up this morning, I found a great quote from our Swedish yoga girl, Rachel Brathén.
As you probably have noticed, I love to inspire with just quotes and affiramations, because I think they start pur thinking process..
For me a good quote is something that gives strength, reminder and good wisdom. When i this morning was reading Rachel’s quote, I immediately felt that this is just how it is supposed to be!
Being true to oneself and one’s heart means to me happiness and joy. <3
So with this sad i think we should kick this Sunday off!

Kategori
Ladda mer innehåll