Jag är inte fördomsfull, men…

Jag är inte fördomsfull, men…

Sedan yogan hittade in i mitt liv, hittade nya tankesätt in i mitt liv. En av de stora förändringarna var att jag blev mindre fördomsfull mot andra människor. Jag öppnade upp mig för allt, alla möten med nya människor. Idag möter jag nya människor med nyfikenhet och acceptans. Jag drar ingen över en kant och accepterar hur personen är. Sedan är det en annan femma om jag väljer att spendera tid vid personen beroende på energi, värderingar, attityd och handlingar.

Livet blev så snällt mot mig själv och andra genom att lära sig att acceptera situationer. Tanken stryker mig tacksamt på kinden med sin hand.

Men.. Jag har kommit på mig själv att jag i sammanhang drar de flesta män över en och samma kant. Tänker att världen inte skulle uppleva lika mycket krig, mord, våldtäckter, knark, pedofiler, misshandel, män som inte tar ansvar över sina barn om det inte var för männen… Kan känna rent ut sagt avsky för män.

Jag vet att jag innerst inne, djupt någonstans inte är rättvis. Jag har förstått att det här en process jag måste bearbeta och hitta rätsida i. Livets resa fortsätter framåt och man är aldrig helt fullärd. Jag är inte mer felfri än någon annan men det är viktigt att vara medveten om sina problem och göra något åt dem.

Jag har lovat att vara sann mot mig själv och er andra. Här är jag, utan skal, helt språngande naken. Jag ler mot er med värme.

img_0625

Kategori

Att ta farväl av människor som lämnat jordlivet

Mitt besök hemma i Sverige bestod av två begravningar. En som levt ett långt liv och i gammal ålder lämnade jordlivet och ett litet barn som slets ifrån sina föräldrar alldeles för tidigt.

Känslor av sorg och orättvisa, hjälplöshet och smärta, chock och tomhet som kantas av tårar och hulkande. Men också av kärlek och värme till personerna som berikat våra liv med glädje, och tacksamheten av att vi fått ta del av dem.

Det är en mäktig tillvaro att ta farväl tillsammans av sorg och kärlek. Kärlek till personerna vi hedrar just den dagen och varje annan dag och kärlek och medlidande till de mest anhöriga. Acceptans av att låta de personerna vi tar farväl av gå vidare och ansvaret av att finnas där för personerna som behöver oss mer än innan nu.

Jag finner det vackert att under ett och samma tak få ta del av kärlek, omsorg och medlidande. Att den här dagen är tillägnad en vacker person. Att få ta ett sista och ett mycket viktigt farväl tills vi ses på andra sidan. Att acceptera det.

Nu ska vi finnas där för de som behöver oss och stötta och låta dem ta sig igenom sin sorg med hjälp av vårt stöd och värme till dem.

Ta ingenting för givet för det kan ryckas ifrån dig på en sekund. Ta vara på din tid och ta ansvar över dig själv och andra. Lev livet till fullo.

otii

Lär dig älska dig själv

Hör du en inre röst som säger dig att du aldrig kommer passa i den där bikinin? (Läs om hur jag fick den perfekta kroppen här) Att hon är mycket bättre än du? Att du aldrig kommer att få ett bättre jobb?

Den där negativa rösten i ditt huvud begränsar din tro på dig själv och därmed din personliga utveckling. Det första steget mot att älska och tro på dig själv är att få den där rösten att bli lite mer positiv.

Det första steget mot ett mer positivt tänk är att byta ut ”jag kommer aldrig kunna” mot ”just nu kan jag inte”. Det betyder att även om du inte klarar av en uppgift just nu så kommer du kunna det i framtiden. Hur du tänker påverkar helt klart din lycka, tänker du negativa tankar får du ett negativt liv men tänker du goda, glada och positiva tankar om dig själv och andra kommer ditt liv garanterat bli roligare.

Istället för att tänka ”hoppas att det här blir en bra dag” bör du tänka ”idag blir det en fantastisk dag”. Din kropp följer vad ditt sinne säger åt den, din attityd och inställning är så viktigt.

En hel del saker som vi klandrar oss själva för kan vi ju faktiskt ändra på. Ta en stund och fundera över vilka saker du inte gillar med dig själv, skriv ner dem på ett papper. Gör sedan en liten bock framför de saker du kan ändra på. Det spelar ingen roll hur lång tid det kommer ta att förändra , så länge det är möjligt gör en bock. För vissa kan det handla om att komma i bättre form, ta tag i träningen eller att man är blyg och inte vågar ta för sig eller tala inför en grupp.

Är du irriterad på att du inte tagit tag i de där sakerna? Kanske besviken eller rent av förbannad på dig själv? Fråga dig själv vad poängen med att klanka ner på dig själv är. Är det konstruktivt? Nej, precis, så då till nästa steg, vad kan du göra åt saken?

Du har två alternativ, antingen accepterar du de där sakerna eller så gör du en förändring. Och så länge det inte handlar om att du är för kort eller har för stora fötter så kan du faktiskt ändra på det. Om de här sakerna du bockat för stör dig ofta bör du omedelbart ta tag i dem. Vill du älska dig själv måste du antingen acceptera din brister eller ändra på de saker du kan.

Vad jag vill säga? Jo, börja bara vara lite snällare mot dig själv. Skulle du säga de saker du säger till dig själv till din bästa vän? Eller ens till din värsta fiende? Acceptera dig själv som den fantastiska individ du är eller ändra de saker med dig själv som du inte gillar. Det finns inga andra alternativ. Under tiden du jobbar med dina brister, sluta mobba dig själv. Du och din inre röst spelar ju i samma lag! Bli din egen bästa vän och älska dig själv, du blir aldrig riktigt lycklig förrän du lärt dig det.

Yoga is a good way to find self-love.

Yoga is a good way to find self-love.

//Learn to love yourself

Do you hear an inner voice that tells you that you will never fit in that bikini? (Also read about how I got the perfect body) That she is much better than you? That you will never get a better job?

That negative voice in your head limits your belief in yourself and thus your personal growth. The first step towards loving and believing in yourself is to make that voice a little more positive.

The first step towards a more positive mindset is to replace ”I will never be” with ”right now I can not.” This means that even if you can not handle a certain thing right now, you will in the future. How you think clearly affects your happiness, if you are thinking negative thoughts, you´ll get a negative life but if you think good, happy and positive thoughts about yourself and others your life will certainly be much more fun.

Instead of thinking ”I hope that this will be a good day,” you should think ”today will be a great day.” Your body follows what your mind tells it, your attitude and approach is so important.

A lot of things we blame ourselves for, can actually change be changed. Take a moment and think about the things you do not like about yourself, write them down on paper. Then do a little check mark next to the things you can change. It does not matter how long it will take to change it, as long as it is possible make a mark. For some the change may be about getting into better shape, start working out or maybe you are blaming yourself because you are shy and do not dare to or speak in public.

Are you annoyed that you can´t do those things? Perhaps disappointed or even angry with yourself? Then ask yourself what´s the point of bullying yourself. Is it constructive? No, exactly, so what can you do about it?

You have two options, either you accept those things or you make a change. And as long as it’s not about you being too short or having too big feet, you can actually change it. If those things you´ve marked are disturbing you a lot, you should immediately do something about it. If you want to love yourself, you must either accept your shortcomings or change the things you can.

What I want to say? Well, just start to be a little kinder to yourself. Would you say the things you say to yourself to your best friend? Or even to your worst enemy? Accept yourself as the amazing individual you are, or change the things about yourself that you do not like. There are no other options. And while you are working on your weaknesses, stop bullying yourself. You and your inner voice are on the same team! Be your own best friend and love yourself, you will never be truly happy until you do.