Sophie Odelberg

Drönare förbjuds i Sverige

Ja… Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Sverige tar pris igen och blir först i världen att i stort sätt förbjuda användning av drönare. Det är ett så gammaldags och ensidigt beslut att jag tappar hakan. Det är en väldigt komplex lag med flera lager men i stort sätt har det eliminerat möjligheten att flyga med drönare. Både som privatperson men också för oss som använder det proffesionellt. I lagen står det inte rakt av att drönaren är förbjuden utan att man måste ansöka om tillstånd inför varje plåtning som ska göras, ett tillstånd som har 8 månaders handläggningstid vilket innebär att man måste känna till plåtningen minst 8 månader i förväg, tid och plats, men man är inte garanterat ett tillstånd bara för att man ansöker om det. Utöver detta får man inte filma på allmän plats eller platser dit allmänheten har tillgång (div tillexempel mitt ut över en skog i Haparanda). Något som har kommit fram i dagarna är också att lagen bara verkar rikta sig till fotografer etablerade i Sverige. Så det verkar som att utländska fotografer som kan bevisa att de inte har anknytning till Sverige, inte innefattas av den nya lagen. Enda öppningen är om man kan motverka brott, då är det fritt fram.

De beslutsfattarna i HD som klubbat igenom denna lag besitter uppenbart inte kunskap om hur drönarfilmning används i andra syften än för bevakning. De ser inte möjligheten att filma en skidåkare som åker nedför ett berg, istället för att hyra helikopter för flera tusen. De ser inte brandmän som använder drönare för att göra en första besiktning av en olycksplats, till exempel en brand. De ser inte nyhetsrapporteringar, möjligheten för yttrandefrihet och de förstår sig verkligen inte på hur man på andra sätt använder drönare för filmning. Att flyga med en drönare innebär inte att du alltid drar upp den på 200 meter. Smidigheten med drönaren är att du kan filma saker, strax över markan och få fantastiskt fina svepningar som du inte hade fått om du hade hand hållit en kamera om du inte ägt någon form av stabilisering som en gimbal.

Jag köper att privatpersoner inte skulle kunna ha samma möjlighet att använda drönare. Men att slå ut en hel branch är helt sjukt! Att all drönarfotografering ska ses som bevakning är pinsamt. Att de inte reglerat lagen så att man proffesionellt kan ha certifikat, rättigheter eller liknande är helt otroligt. Jag hoppas verkligen att denna lag regleras framöver så inte en hel branch faller bort. Jag kommer inte sälja min Phantome.

Ja, skogen måste nog känna sig otroligt övervakad…


Well… I don’t know if I should laugh or cry. Sweden just took the price, once again, to be the first country in the world to ban the use of drones. It’s such an old-fashioned and unilateral decision! It’s a very complex law with several layers, but trying to explain it easily, it has eliminated the possibility of flying with drones in Sweden. Both as an individual but also for us who use it professionally. The law says you have apply for a permit before every photo shoot, a permit that has 8-month turnaround time which means that you must know, 8 months in advance, when, where and what you are shooting. But you are still not guaranteed a permit. In addition it must not be filming in a public place or places to which the public has access (for example, the middle out of a forest in Haparanda). Something that has come up recently is that the law only seems to be aimed at photographers based in Sweden. So it seems that foreign photographers who can prove that they are not based in Sweden, is not covered by the new law. The only opening is if you can combat crime, then it is fine!

The decision-makers in the Supreme Court clearly do not know how drones are used for other purposes than for surveillance. They do not see the possibility of filming lets say a skier going down a mountain, or a huge sports event, instead of renting a helicopter to several thousand. They do not see the firemen who use drones to make a first inspection of the scene of an accident (such as a fire). They do not see news reports, the opportunity for freedom of expression and they certainly not understand other ways using drones for filming. Flying with a drone does not mean that you always make it fly 200 meters above ground. The smoothness of the drone is that you can shoot things, just above the ground and get some amazing sweeps that you had not received if you had hand-held camera. That would require stabilisation  such as a gimbal.

I understand that individuals would not be able to have the same opportunity to use drones. But knocking out an entire industry is totally sick! That all drone footage is being seen as surveillance is embarrassing. That they didn’t even bother to regulate the law so that you can have professionally certificates, rights or similar is incredible. I really hope that this law will be regulated in the future so not a whole industry disperse. I will not sell my Phantome.

AK9W3016AK9W3025

Kategori
Du kanske gillar