Happiness Challenge, Dag 16 – Sätt upp långsiktiga mål

Långsiktiga mål

Dag 7 på vår Happiness Challenge visualiserade du hur ditt liv skulle se ut om tio år. Kommer du ihåg? Idag är det dags att jobba lite mer målinriktat. Vi ska sätta upp långsiktiga mål.

Titta igenom din vision och skapa därifrån två eller tre mål inom varje område av ditt liv; karriärsmål, personliga mål, mål med din hälsa och så vidare. När du skriver ner dina mål, skriv tydligt och specifikt vad du vill uppnå. Vad exakt behöver du göra för att nå det specifika målet? När i tiden behöver du göra det?

När du skrivit ner dina 10-årsmål, bryt ner dem till femårsmål och sedan till ettårsmål. När du är färdig med dina långsiktiga mål är det dags att visa upp dem för världen. Sätt fast dina mål med en magnet på kylskåpsdörren, dela dem på Facebook och med dina vänner under nästa middagsbjudning.

Exempel på långsiktiga mål:

10-årsmål:  Jag driver en yogastudio/ett retreat på en strandtomt i Dominikanska Republiken i april 2027.

5-årsmål: Jag köper en strandtomt i Dominikanska Republiken i april 2022.

1-årsmål: Jag har besökt tre olika yogaretreats före april 2018.

De tidigare utmaningarna hittar du nedan:

Dag 1 HÄR Dag 2 HÄR Dag 3 HÄR Dag 4 HÄR Dag 5 HÄR Dag 6 HÄR Dag 7 HÄR Dag 8 HÄR Dag 9 HÄR Dag 10 HÄR Dag 11 HÄR Dag 12 HÄR Dag 13 HÄR Dag 14 HÄR Dag 15 HÄR

långsiktiga mål

Create your goals

Happiness Challenge, Day 16 – Create long-term goals

Day 7 of our Happiness Challenge you visualized what your life would be like in ten years. Do you remember? Today is the time to work a bit more targeted. We will establish long-term goals.

Look through your vision and create from that, two or three goals in every area of ​​your life; career goals, personal goals, health goals and so on. When you write down your goals, write clearly and specifically what you want to achieve. What exactly do you need to do to achieve the specific goal? By when do you need to do it?

Once you have written down your 10-year goals, break them down into 5-year goals and then to 1-year goals. When you are finished with your long-term goals it is time to show them to the world. Put your goals up with a magnet on your refrigerator, share them on Facebook and with your friends on your next meet up.

Examples of long-term goals:

10-year goal: I run a yoga studio / a retreat at a beachfront property in the Dominican Republic in April 2027.

5-year goal: I buy a beachfront property in the Dominican Republic in April 2022.

1-year goal: I have visited three different yogaretreats before April 2018th

You can find the previous challenges here:

Day 1 HERE, Day 2 HERE, Day 3 HERE, Day 4 HERE, Day 5 HERE Day 6 HERE Day 7 HERE Day 8 HERE Day 9 HERE Day 10 HERE Day 11 HERE Day 12 HERE Day 13 HERE Day 14 HERE Day 15 HERE

Hälsosamt kaffe med immunboostande svampar

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

The Secret 365 daily teachings by Rhonda Byrne

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Get inspired to visualize every day and wish for more money in your life

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mushroom coffee from four sigma foods

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Healthy coffee with nourishing mushrooms

Jag dricker sällan kaffe, med undantag från ekologiskt fairtrade kaffe ibland, men när man har varit på workshop med four sigma foods (igår) och kommit hem med en kasse full av deras nya produkt mushroomcoffe kan man inget annat än att brygga en mushroomlatte.
Det var en mycket intressant och lärorik workshop om four sigma foods populäraste svampar, chaga, reishi och cordyceps.
För er som inte förstår ett smack av vad det är för svampar jag pratar om, kanske ni förstår bättre om jag skriver sprängticka och lackticka.
Minns ni när man gick i skolan och åkte på ”lägerskola” samt vandrade i naturen och såg konstig utväxter på träden? Dessa utväxter är sprängticka.
Kaffeet som jag dricker innehåller faktiskt både chaga (spränticka) och cordyceps. Det smakar inte någon större skillnad från vanligt kaffe och innehåller dessutom välgörande ämnen från svamparna. Ett super kaffe enligt mig!

Oslagbar superfakta om chaga & cordyceps:
Chaga eller sprängticka är antibakteriell, antifungal, anticandida, antiviral, balanserar immunförsvaret och är därmed bra vid autoimmuna sjukdomar. Den sänker högt kolesterol och har dessutom en otroligt hög ORAC värde.
ORAC står för Oxygen Radical Absorbance Capacity och ger ett värde för hur mycket antioxidanter ett visst livsmedel innehåller per 100g.

Cordyceps sägs ge en primär drivkraft för livets alla aktiviteter. Den ger energi på ett djupt plan och stödjer kroppen att hantera stress och motverka åldrande. Cordyceps används för att ge njurarna och lungorna kraft. Många vetenskapliga studier har visat att cordyceps kan öka den maximala syreupptagningsförmågan med upp till 15%. Perfekt för dig som söker extra energi före sport/träning, vill stärka dina lungor, eller öka din sexuella prestanda.

Glad fredag! Maya

English

I rarely drink coffee, apart from organic fairtrade coffee sometimes, but when you’ve been on a workshop with four sigma Foods (yesterday) and came home with a bag full of their new product mushroom coffe you have to brew a mushroom latte. It was a very interesting and educational workshop about four sigma foods popular mushrooms, Chaga, Reishi and Cordyceps. Do you remember when you were in school and went on a ”field trip” with lots of hiks in the woods and saw strange growths on the trees? These growths are the mushrooms that i talking about. The coffe that I am drinking contains Chaga and Cordyceps. It does not taste much difference then from the regular coffee and this type contains beneficial substances from mushrooms. A super coffee I would say! 

Unbeatable super facts about Chaga & Cordyceps: Chaga or blast fungus is antibacterial, antifungal, anti-candida, antiviral, balances the immune system and are thus good in autoimmune diseases. It lowers high cholesterol and also has an incredibly high ORAC value. ORAC stands for Oxygen Radical Absorbance Capacity and gives a value for how much antioxidants a particular food contains per 100g.

Cordyceps is said to provide a primary driver for all of life’s activities. It gives energy on a deep level and supports the body deal with stress and combat aging. Cordyceps used to provide the kidneys and lungs force. Many scientific studies have shown that Cordyceps can increase the maximal oxygen uptake by up to 15%. Perfect for those looking for extra energy before sports / fitness, want to strengthen your lungs, or increase your sexual performance.

Xoxo Maya 

January challenge

Hej på er! Hoppas ni har kommit igång med att sätta upp er vision för året och framtiden!
Då det ibland kan vara svårt att komma igång med sitt skrivande vill jag hjälpa er på traven genom att skapa en januari-utmaning åt er. :D
Nämligen att varje dag först skriva upp TRE eller fler bra saker om er själva, sedan TRE eller flera saker ni är tacksamma över och slutligen TRE eller flera saker ni drömmer om att uppleva eller åstadkomma!
Ni får gärna dela med er hur mycket ni vill av era tankar här på bloggen eller skriva era punkter till mig om ni vill. Ju mera vi delar desto lättare blir det att inspirera varandra!

För att underlätta det hela kan jag börja:

Jag är tacksam över – mig själv, er och oslagbar hälsa.
Jag är – stark, optimistisk och positiv.
Jag drömmer om
– att kunna inspirera flera människor på ett bredare plan, resa mera samt utveckla oslagbar hälsa.

Om ni vill kan ni även lägga till en affirmation varje dag för att underlätta visualiseringen och känslan!
Tex: ”Jag älskar mig själv och min kropp, därför väljer jag att träna och äta hälsosamt varje dag” eller ”Jag förväntar mig framgång och positiva känslor i all jag gör framöver”.
(en affirmation är ett påstående i nutid, dvs som om det redan skett) 

Är ni med på utmaningen? I så fall är det bara att låta kreativiteten flöda!

Lycka till nu och glöm inte att ha roligt med ert skrivande!
Massor av kärlek Maya

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

English

Hello there! Hope you have started to create your vision for the year and your future!
As it sometimes can be difficult to get started with the writing process, I want to help you along the way by creating a January challenge. :D
Start by writing down THREE good things about yourselves and the THREE things you are grateful for and finally THREE things you dream to experience or accomplish!
Feel free to share your thoughts with me how much you like on the blog. The more we share, the easier it will be to inspire each other!

To ease things up I can start:

I am grateful for – myself, you and unbeatable health.
I am – strong, upbeat and positive.
I dream – to inspire more people, traveling more and develop unbeatable health.

If you want you can also add an affirmation every day to facilitate the visualization and to get in the spirit!
For example: ”I love myself and my body, therefore I choose to work out and eat healthy every day.” or ”I expect success and positive feelings in all I do in the future”.
(an affirmation is a statement in the present, as if its already happened)

Are you up for the challenge?  Just let your creativity flow.

Good luck now and do not forget to have fun with your writing!
Lots of love Maya

Annons

Stay motivated

rawness_mg_0854-1024x682

Stay focused & motivated – del 2
För att fortsätta med er motivationsplan inför 2015 finns det tre steg kvar som ni kan göra.
Det fyra föregående stegen hittar ni här!

3. Moodboard/lista är ett collage/lista med utklipp och bilder eller punkter, som ska fånga en känsla, en stämning eller en atmosfär just nu.
Du kan göra denna ”board” eller lista på din dator där du samlar olika bilder som inspirerar dig just nu. Du  kan även välja att göra det till en lista där du skriver ner saker som motiverar dig just nu. Allt för att hjälpa dig att hålla ditt fokus i ditt hälsosamma liv.
Själv använder jag detta verktyg varje månad där jag byter ut bilder jag har som bakgrundsbild på min dator. Jag använder även en lista där jag skriver ner olika saker jag vill uppnå med tex min träning.

4. Visualisering är tankar samt visualiserande bilder som du ser i ditt inre. Genom att du med inlevelse känner in och ser det du ska uppnå i ditt inre kan detta även bli din verklighet.
Nu när du gjort alla stegen kommer visualiseringsbiten att vara enkel då du kommer att omge dig samt se allt du skrivit och gjort varje dag. Desto mer du visualiserar ju lättare blir det att skapa detta till din verklighet.

Genom att aktivt ”leka” med de sju stegen kommer du inte bara ha roligt på vägen men även upptäcka hur motiverad samt inspirerar du blir.
Det ska vara kul att träna och jobba mot olika mål. Att skapa en hälsosam livsstil kan vara en utmaning, men när du väl satt igång så kommer du aldrig att vilja leva på något annat sätt.

Ha roligt och lycka till. Allt för en Oslagbar Hälsa!

English

Stay focused and motivated – part 2
To proceed with your motivation plan for 2015, there are three more steps you can do.
The four previous steps can be found here!

3. Moodboard/List is a collage/list with pictures or points that will capture a feeling, a mood or an atmosphere right now.
You can do this ”board” or list on your computer where you collect different pictures that inspire you right now. You can also choose to make a list where you write down things that motivates you right now. All to help you keep your focus in your healthy life.
I use this tool every month on my computer as a wallpaper, where i sometimes replace some pictures to get me more inspired. I also use a list where I write down different things I want to achieve with for example my training.

4. Visualization is thinking and visualizing images that you see in your mind. When you feel and see what you want to achieve in your mind, this will become your reality.
Now that you have done all the steps the visualization part will be easy. Put all that you have done so that you can se it and surround yourself with every day. This will inspire you and make you think of it all the time. The more you visualize the easier it becomes to create this as your reality.

By using the seven steps, you will not only have fun but also discover how motivated and inspire you become.
It should be fun to practice and work towards different goals. Creating a healthy lifestyle can be a challenge, but once you’ve start, you’ll never want to live any other way.

Have fun and good luck. All for an unbeatable Health!

Healthy and happy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
”I exercise every day to keep myself fit & energetic”

Hej på er alla härliga! <3
Idag var det en aning segt att gå upp faktiskt pga den tjocka dimma som låg över Stockholm och säkert över större delen av Sverige.
Då vi faktiskt börjar gå mot hösten och vintern, som innebär kallare väder och mörkare dagar, bör vi utrusta oss med rätt verktyg för att faktiskt behålla vårt inre solsken genom denna årstid.
Jag älskar alla årstider på sitt sätt, men när det kommer till säsongsskifte påverkas jag mycket av det och jag är säkert inte ensam. För att behålla den otroliga energin och gnistan, som vi skapat tack vare alla sol och värme under våren och sommaren så finns det vissa saker man faktiskt kan göra, bl.a. meditera, visualisera och använda sig av affirmationer. Dessa saker nämner jag ofta, men nu vill jag verkligen understrycka det och ger er några konkreta verktyg som ni kan använda.

Gör som jag gjorde idag och kommer göra nu framöver. Börja dagen med att skriva ner 5 saker du är tacksam över, 5 saker du drömmer om och 5 positiva påstående om dig själv. Tycker du att det är jobbigt att göra detta varje dag till en början så går det också bra med varannan dag. Jag lovar att börjar du med denna typen av övning så kommer du inte vilja sluta, för du kommer märka hur mycket energi, otrolig glädje, bättre självkänsla och självförtroende det kommer att ge dig.
Kopplar du ihop denna ”mind-fuel-ness” övning med din daglig träning,yoga och meditation kan jag lovat att din energin och gnistan kommer vara inte bara genom denna årstid utan livet ut! <3

Ha en fantastisk fredag och njut av att det är helg. Nu ska jag ta på mig mina löparskor och bege mig till gymet för ett ordentligt pass intervaller! Its time to sweat-it-out!

English

Hello all lovely! <3
Today it was a little tough getting out of bed, actually because of the thick fog that was hanging over Stockholm and securely over the greater part of Sweden.
Right now we are actually getting closer towards autumn and winter, which means colder weather and darker days and because of this we should equip ourselves with the right tools to actually keep our inner sunshine through this season.
I love all seasons, but when it comes to seasonal change it affected me a lot and I’m certainly not alone. To keep the incredible energy and spunk we created thanks to all the sun and heat during the spring and summer there are some things you can actually do, for example meditate, visualize and use affirmations. These often mention these things, but now I really want to highlight it and give you some practical tools that you can use.

Do what I did today and will do from now on. Start every day by writing down 5 things you are grateful for, 5 things you dream of, and 5 positive statement about yourself. If you think it is a hassle to do this every day at first, its fine to do it every other day. I promise if you start with this type of exercise you will not want to stop you will notice how much energy, incredible joy, better self-esteem and self-confidence it will give you.
If you do this ”mind-fuel-ness” exercise with your daily workouts, yoga and meditation, I can promise that your energy and the spark will be not only continue this season but for life! <3

Have a great Friday and enjoy the weekend. Now, I will put on my running shoes and go to the gym for a ”kick-as” intervals! Its time to sweat-it-out! ;)

 

 

Kategori

Gratitude tuesday – spiritjunkie

mayaklader2
”Every cell in my body vibrates with energy and health”

Hej på er fina läsare! <3
Alla vet vad det är för veckodag idag, jo fantastiska tacksamhets-tisdag! :D
Varför inte starta den här underbara dagen med en stund av visualisering. Ta en lite paus och sätt dig eller lägg dig bekvämt. Slut dina ögon och känn efter samt visualisera det du vill ha och åstadkomma i ditt liv. Du kanske önskar dig en mera hälsosam livstil, en starkare kropp eller helt enkelt mera positivitet i din vardag. Jag vill att du ska se det du vill ha, känna det du vill åstadkomma och verkligen tror på att allt redan finns i ditt liv. Blundar du? Bra, ge det ett försök och se hur du känner dig efteråt! <3

”Visualisering är en praktisk metod, som gör det möjligt för dig att uppnå dina mål oavsett vilka det är!
Genom att använda TANKAR samt BILDER, där du med inlevelse känner in och ser det du ska uppnå i ditt inre kan din önskningar även bli en verklighet för dig. Man kan säga att det är en lyckad form av medveten OMPROGRAMMERING.
Du använder alla sinnen när du visualiserar: synen, hörseln, känseln, smaken och lukten. ANVÄND ALLA DINA SINNEN MEDVETET för att leva dig in i det du vill uppnå. Använd känslan och inlevelseförmågan, ju mer känsla du lägger in i dina bilder desto bättre fungerar det.
Konsten för att lyckas med visualisering är att du redan upplever det som du vill ska ske som om det redan har skett. Dvs. att din fantasi och din självkänsla går hand i hand och att du redan känner tillfredställelsen med det du vill uppnå, som att du redan uppnått det. Du ska inte tveka utan vara säker på dina tankar och upprepa dessa tills de blir en naturlig sanning inom dig”. Källa Hälsosidorna 

Be your own master of your life – Your thoughts – Your feeling – Your happiness – Your health
Ha en mysig dag så hörs vi senare! <3

 

Kategori
Annons

My life my dream list

1382873_1424930427722232_834503206_n

Det är ny vecka och det betyder nya möjligheter att dyka in i, underbart! :D
Jag bara älskar måndagar och vetskapen om att jag har hela vecka framför mig till att skapa, vara kreativ och inspirerar till en aktiv och mera hälsosam livsstill.
Jag vaknar alltid tidigt på måndags-morgon och börjar som vanligt min morgonrutin med att dricka ett stor glas med varmt citronvatten för att väcka kroppen. Därefter brukar jag ge mig själv en stund av lugn där jag strechar och sträcker ut samtidigt som jag reflekterar över hur jag ska lägga upp min dag.

Det första jag började med idag efter min strech var att göra en ”dream-list” där jag skriv ner saker som är viktiga för mig i min vardag med även i mitt liv. Det är ett fantastiskt sätt att påminna sig själv om vilket livsstill man vill leva och att alltid sträva efter det.

My dream list says…

Jag tror på att allt är möjligt
Jag tror på drömmar
Jag tror på en aktiv och hälsosam livsstil
Jag tror på att ett skratt förlänger livet
Jag tror på kärlek
Jag tror på att glädje och lycka kommer inifrån
Jag tror på att umgås med människor som kommer stötta mig och lyfta mig högre
Jag tror på att följa mitt hjärta
Jag tror på att jag gör skillnad genom att vara mig själv

Testa att tillföra rutiner i ditt liv som får dig att sträva högre och tro på att du själv styr över din framgång och lycka! <3

Nu är det dags att riva av ett ordentligt axelpass, som avslut på min fantastiska morgon och förmiddag.
Allt för en Oslagbar Hälsa och fortsatt grym dag!

Mitt axelpass  idag ser ut så här
Stärka skulderbladen med små övningar (använd hantel eller kroppsvikt) – Rotatorcuff – Handstand pushups – Axellyft åt sidan med hantel  – Horisontellt Cable-drag för baksida axel – Stärka baksida axel (använd hantel) – Cabledrag mot hakan – Pilates övningar för mage

Ha en fantastisk måndag och kickstarta din dag på bästa sätt för dig!